Skip to main content

– Piotr Nowak, Varšavská univerzita
Příspěvek přednesený v rámci soutěže Modrá Evropa 2021 “Conrad Adenauer e Alcide de Gasperi”
opravil Dr. Wiśniewski, doktor ekonometrie. Příspěvek přednesen v angličtině.

Úvod

Čínská platforma pro spolupráci “17 + 1” – iniciativa zaměřená na prohloubení hospodářských a kulturních vazeb Pekingu se 17 zeměmi střední a východní Evropy – od svého vzniku v roce 2012 vyvolala značné spekulace o čínských motivacích a obavy ohledně hmatatelných výsledků tohoto formátu. Iniciativy Pekingu zaměřené na financování základní infrastruktury, podporu přímých zahraničních investic a rozšíření obchodu vyvolaly kontroverze jak uvnitř 16 zúčastněných zemí, tak mezi sousedy EU. Navzdory této atmosféře politické nejednoznačnosti se však pobaltským zemím až do letošního roku dařilo využívat svého spojení s Čínou, aniž by si znepřátelily Brusel.

Čína v posledním desetiletí dosáhla významných úspěchů na cestě k integraci východní Evropy do sítě partnerské spolupráce. V rámci strategie šekové diplomacie, kterou lze označit za nejrychlejší mezinárodní politiku v minulém století, Peking přislíbil v regionu významné finanční investice. Po zavedení takzvané platformy 17 + 1 (původně 16 + 1, až do připojení Řecka) se vztahy východní Evropy s rozvíjející se velmocí posílily a zdálo se, že budou relativně bez třecích ploch. Námluvy Číny s tímto regionem Evropy znepokojily bruselské vedení, které se obávalo, že Komunistická strana Číny může využít své finanční a technologické síly k vytvoření rozkolu mezi členskými státy EU. S odstupem času však tři z členských zemí fóra – Estonsko, Lotyšsko a Litva – znatelně přestaly veslovat směrem k Pekingu.

Součást větší strategie

Když se v říjnu 2017 uzavřel 19. celostátní sjezd Komunistické strany Číny, pozorovatelé prohlásili Si Ťin-pchingův “Socialismus s čínskými rysy pro novou éru” za vrcholný úspěch konference a “Čínskou diplomacii pro novou éru” za její nejvýznamnější inovaci. Ačkoli tento pojem dosáhl takového významu teprve nedávno, je praktikován již téměř pět let, což svědčí o oddanosti čínského národa své strategii. Zejména pobaltské republiky posloužily jako lakmusový papírek nové čínské diplomatické strategie.

Nová koncepce čínské zahraniční politiky byla zakotvena ve stranické ústavě jako “společenství se společnou budoucností lidstva”. Když Čína poprvé vyjádřila svou touhu sjednotit různorodou skupinu balkánských, pobaltských a středoevropských zemí v dokumentu “Dvanáct opatření Číny na podporu přátelské spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy”, mnozí komentátoři poznamenali, že 16 nově vyhlášených partnerů nespojuje nic jiného než jejich socialistická minulost a snaha vyhnout se znepřátelení Ruska: například jak Bělorusko, tak Moldavsko, Ukrajina a Kosovo byly z pozvání údajně vynechány z obav souvisejících s Ruskem.

V průběhu spolupráce se objevila řada problémů, z nichž nejzřetelnější byly politické námitky západoevropských politiků, kteří tvrdili, že se Čína snaží rozdělit EU. Přesto obvinění z “rozděl a panuj”, které bylo vzneseno na adresu čínských kroků, nebylo předmětem sporu mezi pobaltskými státy, a to ani na úrovni Bruselu. Prounijní pobaltské státy se při zahájení diskuse zdržely používání Číny jako vyjednávacího nástroje při vnitroevropských jednáních s tím, že platforma spolupráce “17 + 1” doplňuje rozhovor o strategickém partnerství mezi EU a Čínou.

V roce 2019 přinesl deník New York Times rozsáhlé odhalení interních dokumentů čínské vlády, které unikly na veřejnost. Podle těchto materiálů je čínský prezident skutečně poměrně dobře informován a orientuje se v historii pobaltských zemí. V jednom ze svých projevů údajně upozornil, že hospodářský rozvoj je sice “prvořadým cílem a základem pro dosažení trvalé stability”, ale je mylné se domnívat, že “s pokrokem se každý problém vyřeší sám” .

Pobaltské státy a “17 + 1”

Zatímco Lotyšsko, Litva a Estonsko byly velikostí formátu zaskočeny, přijaly tuto novou cestu spolupráce. Úředníci chtěli minimalizovat své obchodní deficity s Čínou, přilákat přímé čínské investice a začlenit svou dopravní infrastrukturu do sítě silnic, železnic a přístavů, které spojují Čínu s Evropou. Vzhledem k tradičně omezeným hospodářským vztahům Pobaltí s Čínou byla laťka úspěchu poměrně nízko. Tím se pobaltské země odlišovaly od ostatních členů “16 + 1” (dnes 17 + 1), jako je Maďarsko [pozn. redakce: o jehož vazbách mezi Čínou a Maďarskem Modrá Evropa brzy zveřejní celou zprávu], Česká republika, Polsko, Srbsko a v menší míře i Slovensko, které již měly v Číně dobrou pověst a historii spolupráce. Například Maďarsko v roce 2013 dominovalo v regionu, pokud jde o přilákání čínských kapitálových investic, čímž zvýšilo standard nově vytvořené platformy spolupráce. Vzhledem k původním nedostatečným vazbám pobaltských států na Čínu bylo jakékoli zlepšení vztahů vítáno.

Nesoulad mezi očekáváním a realitou je nejvážnějším problémem, kterému čelí čínská politika spolupráce “17 + 1” se zvláštním důrazem na země Visegrádské skupiny, tedy Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Zklamání může pramenit ze skutečnosti, že se očekávaný příliv investic nenaplnil. Kritická role “17 + 1”, kterou těmto zemím přisuzovala oficiální čínská rétorika, zvýšila očekávání.

Pobaltské státy nikdy neměly přehnaná očekávání. Jak to popsal estonský velvyslanec v Lotyšsku Tonis Nirk, “šestnácti zemím, které se zúčastnily formátu, šlo v zásadě o dvě věci: přístup na čínský trh a logistickou a dopravní spolupráci” V důsledku toho, když se Litva a Lotyšsko v roce 2012 k formátu připojily, největší nebezpečí, které předvídaly, spočívalo v tom, že zůstanou nepovšimnuty různými dalšími zeměmi, které měly zájem o spolupráci s Čínou. Všechny země “17 + 1” se prezentovaly stejnými prodejními argumenty a tvrdily, že jsou “branami na Východ” a “ideálními místy pro vstup Číny na západoevropské trhy”

Litva, Lotyšsko a Estonsko rovněž uznaly, že jejich společné charakteristiky působí jako překážky spolupráce s Čínou: jejich zeměpisná poloha, malá velikost jejich domácích trhů (celkový počet obyvatel pobaltských zemí je podobný počtu obyvatel Slovenska nebo Maďarska) a nedostatečná známost jejich značky v Číně. Další překážkou při budování infrastruktury byl nedostatek finančních prostředků EU a neslučitelnost čínských dohod s právními předpisy EU, zejména v otázce hospodářské soutěže a společných trhů. Při takto nízkých očekáváních měl každý pozitivní vývoj – ať už v oblasti logistiky, obchodu nebo mezilidských vztahů – potenciál stát se příběhem úspěchu. V důsledku toho pobaltské státy nesdílely, alespoň zpočátku, nespokojenost svých středoevropských kolegů s ledovým tempem čínské spolupráce – protože jejich počáteční očekávání byla přijatelná.

Naopak, v prvních letech bylo Lotyšsko v jednom dokumentu dokonce kvalifikováno jako “ambiciózní partner” Číny. Čínsko-baltská spolupráce byla dokonce prosazována i nečínskými kanály, například prostřednictvím Severské osmičky (NB8), skupiny osmi severských a pobaltských zemí, která v lednu 2018 vyslala do Pekingu parlamentní delegaci. I když ekonomický obsah nového čínského zapojení zůstává omezený, diplomatická symbolika byla dostatečná k tomu, aby udržela zájem Číny i pobaltských států o tyto vztahy.

economy, lithuania, latvia, estonia, baltics, imports, exports, baltics, china, international relations,

Některá počáteční očekávání se naplnila, jiná nikoli

Po téměř deseti letech spolupráce ve struktuře “17 + 1” žádný ze šestnácti partnerů neprokázal výrazný nárůst čínských investic do své ekonomiky. Pobaltské státy však dosáhly řady cílů. Udržovaly srdečné vztahy s Čínou a zároveň dodržovaly zásady EU oficiálního postoje, například při vyjadřování obav z omezeného přístupu společností EU na čínské trhy nebo při sporech ohledně výroků EU o lidských právech v Číně. Pozoruhodné je, že Lotyšsko, Estonsko a Litva se během debat “16 + 1”, naposledy na summitu v Rize v roce 2016, zasazovaly o začlenění evropských institucí a dodržování hodnot EU. hej také usměrňovaly politickou touhu po spolupráci s Čínou do zviditelnění své pozice v rostoucí velmoci. Vzhledem k jejich malým očekáváním ohledně vztahů s Čínou to pro pobaltskou diplomacii představuje skutečný úspěch.

V hospodářské oblasti se obchodní bilance mezi Čínou a Pobaltím stále zhoršuje. Tento graf, vytvořený na základě údajů z OCE, ukazuje, jak je celkový dovoz z Pobaltí do Číny (první sloupec), podobný pouze vývozu z Lotyšska do Číny. Obchodní bilance se v případě pobaltských zemí obecně zdaleka nenapravuje, ale naopak stále zhoršuje.

economy, lithuania, latvia, estonia, baltics, imports, exports, baltics, china, international relations,

Přesto je vývoz (čísla z roku 2019) do Číny z Pobaltí velmi omezený, zejména ve srovnání s blízkými a malými zeměmi. Itálie, která leží téměř na druhé straně Evropy, má větší podíl vývozu z Pobaltí než samotná Čína.

Ne všechno však bylo špatné. Spolupráce v oblasti špičkových technologií byla prioritou čínsko-baltských vztahů od počátku angažovanosti Číny v tomto regionu na počátku roku 2010. Pobaltské státy se domnívaly, že nepotřebují čínské půjčky a místo toho mohou navázat spolupráci s vysokou přidanou hodnotou v nejmodernějších odvětvích, která těží z komplementarity mezi technologickým rozvojem Číny a vysoce vzdělanou pracovní silou Pobaltí, nízkými výrobními náklady a digitální orientací. Tento rámec podpořily, alespoň symbolicky, všechny tři estonské, lotyšské a litevské státy.

V návaznosti na pověst Estonska jako země, která je v oblasti e-svobodného přístupu k internetu, podepsaly Čína a Estonsko v roce 2017 memorandum o porozumění o digitální hedvábné stezce. Dokument sliboval “rozvoj ekosystémů elektronického obchodu, digitálních služeb, výměnu technických informací a také usnadnění propojení logistiky a obchodních informací” Ačkoli čínsko-baltské kontakty přímo nesouvisí s politickým procesem, konkrétní ukázka technologické spolupráce se objevila na začátku téhož roku v podobě toho, že se čínská společnost Didi Chuxing stala strategickým partnerem Taxify (nyní známé jako Bolt), estonské společnosti založené pro sdílení jízd.

Litva byla mezitím vybrána jako hostitelská země sekretariátu pro spolupráci v oblasti Fintech v rámci dohody “16 + 1” (později přejmenované na “17 + 1”) mezi Čínou a vládami zemí střední a východní Evropy. V roce 2018 tehdejší ministr financí Vilius apoka označil toto rozhodnutí za “dokonalý příklad toho, že Čínu a země střední a východní Evropy spojují společné zájmy, tj. vytváření atraktivního prostředí pro finanční inovace a podpora rozvoje inovativního podnikání”

Ačkoli Lotyšsko prostřednictvím “16+1” mířilo níže a upřednostňovalo logistickou spolupráci před spoluprací v oblasti špičkových technologií, představa technologické spolupráce přetrvávala. Po investici ve výši 15 milionů eur od skupiny BGI Group, biotechnologického giganta v oblasti sekvenování genomu ze Šen-čenu, byl v zemi otevřen závod na výrobu zařízení pro sekvenování genů.

Ačkoli jsou tyto příklady rozptýleny v různých technologických oblastech a liší se velikostí, přesto ukazují společné počáteční odhodlání Pobaltí využít čínské technologie.

Pobaltské státy se pomalu začínají odvracet od Číny: od Nuctechu k zakázanému seznamu

Do roku 2018 se to však změnilo, protože širší diskurz kolem Číny se posunul od národního problému k základnímu kameni transatlantické aliance. Proč přesně toto kdysi zdánlivě slibné hospodářské partnerství tak rychle zkyslo?

Čínská strana možná podcenila význam, který v regionu hraje hlavní geopolitický konkurent, Spojené státy. Strategický vliv Washingtonu na východní křídlo NATO lze jen těžko přeceňovat. V posledních dvou desetiletích bylo zahraničněpolitickým krédem pobaltských států co nejtěsnější sepětí s hegemonem aliance.

Nebylo proto náhodou, že Estonsko jako jeden z prvních členských států EU podepsalo s americkou vládou prohlášení, které v podstatě blokuje působení společnosti Huawei na jejich území. Lotyšsko a Litva je okamžitě následovaly. Když Estonsko, Lotyšsko a Litva podepsaly v letech 2019 a 2020 se Spojenými státy společná prohlášení a memoranda o porozumění týkající se bezpečnosti 5G, v nichž se zavázaly “zohlednit posouzení rizikového profilu” a provést“pečlivé a úplné hodnocení dodavatelů komponent a softwaru“, byl vzkaz jasný. Pobaltí se spolu s několika dalšími evropskými transatlantickými státy rozhodlo opustit strategickou nejednoznačnost kolem společnosti Huawei a zaujmout jasnou geopolitickou pozici – totiž bezpečnost pod vedením USA na prvním místě, aspirace EU na strategickou autonomii na druhém.

Rostoucí podezíravostpobaltských států vůči Čínské lidové republice ze strany pobaltských správních orgánů a vlád může být v roce 2020 sledována prostřednictvím výročních zpráv národních zpravodajských služeb těchto zemí. Historicky byly tyto strategické texty téměř výhradně zaměřeny na Rusko, jejich většího východního souseda. Odstavce a stránky byly vyhrazeny hrozbě, kterou představuje Čína. Global Times, deník ČKS, to označil za pokus “posílit ‘hrozbu Číny’

Letos v lednu litevská vláda s odvoláním na obavy o národní bezpečnost zakázala čínské státní společnosti Nuctech dodávat na místní letiště rentgenová skenovací zařízení. Toto rozhodnutí, které kritizovalo čínské velvyslanectví ve Vilniusu, upoutalo pozornost Global Times. V tomto článku člen Čínské akademie věd uvedl, že “tvrdou hrou s Čínou je jejím hlavním cílem ustupovat USA”.

Společnost NucTech již dříve získala zakázky v Lotyšsku (zařízení bylo údajně zakoupeno pro použití na lotyšských celnicích, nikoliv na letištích) a v Litvě, mimo dlouhý seznam dalších evropských zemí z let 2007/08. Jednalo se o cenově nejvýhodnější nabízený produkt. Cenová strategie společnosti NucTech byla trvale pod tržními cenami – a to natolik, že EU v roce 2010 obvinila společnost z dumpingu. Problém byl vyřešen vytvořením průmyslových závodů ve Varšavě v Polsku, které sousedí s pobaltskými zeměmi. Ceny se mírně zvýšily, ale zůstaly konkurenceschopné, což napomohlo rozšíření zařízení NucTech po celé Evropě. Výsledkem bylo, že společnost, která vyhrála litevskou nabídku, nebyla výjimečná.

Nakonec však litevská vláda zakázku zrušila. Vláda toto rozhodnutí vysvětlila jako záležitost národní bezpečnosti: “Rozhodnutí vlády spočívá v tom, že dohoda není v souladu se zájmy národní bezpečnosti,” komentovala záležitost mluvčí premiéra Rasa Jakilaitienė.

Litevské rozhodnutí přišlo bezprostředně poté, co USA koncem roku 2020 zařadily společnost NucTech na seznam subjektů, které “byly, jsou nebo představují významné riziko, že budou nebo se stanou součástí činností, které jsou v rozporu se zájmy národní bezpečnosti nebo zahraniční politiky Spojených států“. Po zařazení na černou listinu následovala podle deníku Wall Street Journal “kampaň vedená Radou pro národní bezpečnost [USA] a hrstkou amerických agentur …, která se snažila zmobilizovat evropské vlády, aby společnost NucTech Co. vykořenily” Litevská vláda si uvědomila strategickou povahu svého partnerství se Spojenými státy a rozhodla se smlouvu vetovat. A Litva není v tomto smyslu mezi pobaltskými zeměmi v žádném případě výjimkou. Podle zdrojů by se Riga i Tallinn rozhodly stejně, kdyby byly postaveny před srovnatelný problém.

Dne 9. února se Pobaltí opět objevilo na čínském radaru. Summit 17 + 1, jemuž předsedal sám čínský prezident Si Ťin-pching, Estonsko, Lotyšsko, Litva a několik dalších zemí, které místo hlav států vyslaly ministry, částečně ignorovaly. V únoru se litevský parlamentní výbor pro zahraniční věci shodl na tom, že by země měla formát 17 + 1 zcela opustit, přičemž ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis později prohlásil, že nepřinesl “téměř žádné výhody” a slouží k “rozdělování Evropy”.

Čínské vedení doufalo, že prezidenty a premiéry přijme v Pekingu, ale kvůli pandemii se setkání uskutečnilo před obrazovkami počítačů. Gesto pobaltských států nezůstalo v Číně bez povšimnutí.

Podle Edwarda Lucase z washingtonského Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA) si čínské ministerstvo zahraničí v noci před summitem předvolalo litevského a estonského velvyslance, aby rozhodnutí svých lídrů vysvětlili.

“Z čínského pohledu je to velmi vážné,” řekl Konstantinas Andrijauskas, odborník na Čínu z Institutu mezinárodních vztahů a politických věd (TSPMI) na Vilniuské univerzitě. “Přinejmenším někteří úředníci v Si Ťin-pchingově okolí, řekněme na [čínském] ministerstvu zahraničí, to mohou považovat za urážku. Si Ťin-pching není na takové chování zvyklý – když někoho pozve, musí být všichni přítomni,”

Jaká je budoucnost Číny v Pobaltí – Kybernetická bezpečnost, záleží na ní?

Vzáří 2020 unikla z čínské společnosti Zhenhua Data Information Technology, která je napojena na čínskou vládu a ozbrojené síly, informace o tom, že shromažďuje údaje o přibližně 2,4 milionu lidí po celém světě – všechny se týkaly formátu 17 + 1, včetně více než 500 lidí z Litvy. Letos v září se zvedl další “IT skandál”. Zatímco přísná kontrola Číny nad tím, co smějí její občané číst a psát na svých mobilních telefonech, nebyla nikdy tajemstvím, litevské úřady byly naopak zaskočeny, když zjistily, že populární chytrý telefon čínské výroby prodávaný v pobaltské zemi skrývá spící funkci: cenzurní seznam 449 výrazů, které Komunistická strana Číny zakázala. Litevská vláda okamžitě přiměla úředníky, kteří telefony používali, aby se jich zbavili.

Z pohledu Číny bylo loňské zářijové zveřejnění studie o mobilních telefonech čínské výroby litevským Centrem kybernetické bezpečnosti ministerstva obrany další provokací. Centrum odhalilo skrytý registr, který umožňuje detekovat a cenzurovat výrazy jako “studentské hnutí”, “nezávislost Tchaj-wanu” a “diktatura”

Peking je pobouřen, odvolal svého velvyslance, zastavil čínskou nákladní železniční dopravu do země a fakticky zakázal mnoha litevským vývozcům prodávat své výrobky v Číně. Čínská státní média se Litvě vysmívají a obviňují ji, že se stala “protičínským předvojem” Evropy

Podle Margirise Abukeviciuse, náměstka litevského ministra obrany odpovědného za kybernetickou bezpečnost, je registr “šokující a docela děsivý” Kromě doporučení vládním úřadům, aby telefony zničily, pan Abukevicius v rozhovoru dodal, že běžní uživatelé by měli posoudit svou “osobní toleranci k nebezpečí”

Pobaltské státy, které jsou ve strategických záležitostech úzce spjaty s USA, často ochotně vycházejí vstříc jejich geopolitickým cílům. To komplikuje snahy Číny o prosazení se v regionu.

“Nedávný summit 17 + 1 byl pro Čínu zklamáním. […] Investice, které Čína slíbila, se z velké části neuskutečnily,” uvedl Chris Miller, ředitel programu Eurasie v Institutu pro výzkum zahraniční politiky (FPRI).

“Očekávání, která mohli mít političtí a ekonomičtí představitelé ve střední Evropě a Pobaltí, byla zklamána,” řekl Konstantinas Andrijauskas, docent asijských studií a mezinárodní politiky na VU IIRPS. “Nic nenasvědčuje tomu, že by se Peking opět zaměřil na tento region nebo nás zasypal horami zlata a řekami medu a mléka. […] Je důležité si odpovědět na otázku, zda je účast ve formátu, který vzbuzuje obavy našich partnerů a spojenců, stále přínosná,”.

Čína se od regionu neodvrátí. “Skutečnost, že si Čína již představuje sama sebe jako supervelmoc, znamená, že Peking se zajímá o všechny regiony a země světa,” řekl Andrijauskas. “Když si tuto skutečnost přiznáme, bude snazší pochopit jednání Číny,” dodal

Čínské vedení projevilo tendenci odcizovat si vlády potenciálních partnerů. Na jakoukoli kritiku svého stavu lidských práv reaguje hněvivě. Internetové stránky místních čínských velvyslanectví v Pobaltí často znějí jako manifest nepochopené velmoci, plný propagandistických prohlášení, v nichž pobaltské vlády prosí, aby opustily svůj studenoválečný pohled na svět. Pro ilustraci, v reakci na hodnocení estonské zpravodajské služby čínské velvyslanectví v Tallinnu prohlásilo: “Estonskou zahraniční zpravodajskou službu žádáme, aby na základě faktů a pravdy opravila svá nesprávná vyjádření

Podobně po debatě v litevském parlamentu o porušování lidských práv v Číně se čínští poslanci vložili do akce a odsoudili debatu jako “protičínskou frašku, kterou připravili někteří protičínští jedinci s cílem očernit Čínu”. Zatímco zpočátku se zdálo, že pobaltští představitelé jsou připraveni rozdělit své spory ohledně problémů s lidskými právy kvůli ekonomickému prospěchu, nyní z různých důvodů zjevně nechtějí jen tak cválat. Loni v létě mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying prohlásila, že Washington “shromažďuje své nohsledy, aby vydíral, napadal a utlačoval čínské firmy”

Pro země střední a východní Evropy neexistuje žádná “volba” mezi Američany a Čínou – všichni členové NATO v regionu se rozhodli spoléhat na Spojené státy. “Spojené státy nadále vyzývají evropské partnery, aby se “nevozili zadarmo” po alianci tím, že se budou spoléhat na to, že se USA politicky postaví Číně, a zároveň budou usilovat o ekonomické zisky Pekingu. Je téměř jisté, že Bidenova administrativa bude tento přístup zachovávat. Například v již citované kauze Huawei se tehdy vyjádřil estonský ministr zahraničí: “Je důležité zajistit, aby rozvoj evropské obranné spolupráce doplňoval evropskou bezpečnostní architekturu založenou na transatlantických vazbách, místo aby se ji snažil nahradit.” Velmi solidní podpora svého amerického spojence.

Pobaltí se však potýká s velkým problémem ohledně své “vize” EU a NATO: Atlantismus a rusofobie jsou na prudkém ústupu, zejména po aféře s australskou ponorkou. Francouzský prezident Emmanuel Macron neustále vyzývá k většímu dialogu s Ruskem, které je považováno za bezpečnostní hrozbu číslo jedna pro většinu pobaltských zemí. Vzhledem k tomu, že jestřábí linie vůči Číně byla jedním ze základních amerických požadavků, který žádná západní země není ochotna následovat.

Kromě drobných politických rozdílů vykazují všechny tři pobaltské země v zásadě podobný pohled na postavení Číny v regionu. Chtějí usilovat o obchodní perspektivy s vysokou přidanou hodnotou a zároveň se vyhnout tomu, aby Číně přenechaly politický vliv. Nepokoušejí se využívat páky Pekingu proti Bruselu, a co je nejdůležitější, zůstávají neochvějné ve svých transatlantických závazcích. Technologický faktor je obzvláště důležitý, protože měl být ústředním bodem vztahů pobaltských republik s Čínou.

Vzhledem k tomu, že napětí mezi USA a Čínou bude podle očekávání přetrvávat a dilemata spojená s technologickou spoluprací s Čínou budou i nadále pronikat do mezinárodního bezpečnostního diskurzu, pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko se stále častěji rozhodují pro technologickou spolupráci s Čínou. Záměrně se rozhodují mezi transatlantickým spojenectvím a aspiracemi EU na strategickou autonomii nebo tolerantnější agendou prosazovanou velkými evropskými ekonomikami. Washington je pro Vilnius, Rigu a Tallinn nejdůležitějším bezpečnostním partnerem.

“Malá evropská země bude zvednuta na vlastní štafetu tím, že bude působit jako ‘šachová figurka’ ve strategii USA proti Číně,” řekl Wang Yiwei, ředitel institutu mezinárodních vztahů na univerzitě Renmin
“[špatně] odhadli ekonomický vliv Číny, když se v zoufalé snaze získat další výhody přecenili. Spoluprací s nespolehlivými USA obětuje Litva své národní zájmy”.

B.F.G. Fabrègue