Skip to main content

Chytrá města představují rozvíjející se celosvětový trend, který se zaměřuje na zlepšení každodenního života obyvatel měst prostřednictvím lepší infrastruktury, inovací, technologií a služeb. V České republice jsou různé prvky tohoto konceptu realizovány. Cílem tohoto článku je osvětlit tyto iniciativy, zhodnotit jejich úspěšnost a provést srovnání se zahraničními protějšky.

Běžnému českému občanovi se může zdát koncept chytrého města složitý. Přechod k chytřejším městům však nevyžaduje okamžité a radikální změny. Často postačí menší, systematické projekty. S využitím moderních technologií, přesného sběru dat a cílených iniciativ se tyto projekty zaměřují na řešení stávajících problémů a postupné zlepšování kvality života obyvatel.

Očekává se, že dynamika rozvoje chytřejších měst, obcí a regionů bude jen narůstat. Rozšiřování těchto lokalit se bude shodovat s nárůstem počtu podniků nabízejících inovativní řešení a zavádějících nové technologie. Očekává se, že tyto společnosti získají stále větší počet zakázek, což zvýší jejich ziskovost. Tento trend pravděpodobně přiláká investory, kteří budou tyto podniky považovat za méně rizikové investice.

Nedávný technologický pokrok a inovace byly klíčové pro rozvoj trendu inteligentních měst. V České republice se projekty chytrých měst liší rozsahem a úspěšností, od systémů řízení dopravy až po energeticky úsporné budovy. Tyto iniciativy využívají nejmodernější technologie k zefektivnění městských služeb, snížení dopadu na životní prostředí a zlepšení celkového řízení města. Cenné poznatky nabízí také srovnání českých projektů smart city se zahraničím.

Česká chytrá města

V diskusi, která se zabývá efektivitou a globálním postavením českých chytrých měst, je zásadní uznat, že klíčovou roli v tomto vývoji hrají místní samosprávy – města, obce a regiony. Tyto místní orgány mají nejlepší předpoklady k tomu, aby pochopily a uspokojily své specifické rozvojové potřeby, zdroje a výzvy. Jsou v čele navrhování a realizace politik, které ovlivňují dlouhodobý blahobyt jejich obyvatel.

Přestože česká města dobře chápou své potřeby, čelí značným překážkám při realizaci plného potenciálu konceptu Smart City. Přestože existují jednotlivé úspěšné projekty, většina z nich nepřešla do běžného provozu. Česká republika v oblasti inovací výrazně zaostává za průměrem EU. Podle evropského přehledu inovací do roku 2023 je země “mírným inovátorem”[1]

Innovation 2023 performance european countriesTuto mezeru dokládá i klesající pozice země v mezinárodních žebříčcích Smart Cities, zejména propad Prahy ze 4. místa v roce 2020 na 14. místo v roce 2023 v notoricky známém žebříčku IMD[2]. mezi nejčastěji zmiňovanými neřešenými problémy, které ovlivňují toto hodnocení, jsou dopravní zácpy a problémy městského plánování.

Inovativní městská řešení v České republice

Chytré iniciativy v rámci České republiky většinou sledují cestu implementace, která začíná v Praze a poté se přelévá do dalších oblastí. To umožňuje obcím, které mají méně finančních prostředků než hlavní město, adaptovat technologická řešení bez počátečních výdajů na výzkum a testování.

Systémy metra bez řidiče: Pro Prahu je to perspektiva do budoucna

V oblasti veřejné dopravy se systémy metra bez řidiče staly základem ve městech po celém světě, včetně Norimberku, Barcelony, Budapešti, Sao Paula a Paříže. Praha, která hostí jediný systém metra v České republice, se k tomuto trendu plánuje připojit novou linkou D a modernizací stávající linky C. Navzdory koncepci těchto plánů a pořízení automatických, počítačem řízených vozů zůstává skutečná realizace v budoucnosti, přičemž první automatizované vozy metra by měly vyjet na koleje v roce 2027.

Nabíjení elektrických vozidel: Integrace s pouliční infrastrukturou

Hlavní město Praha stojí v čele projektu integrace nabíječek elektromobilů do pouličních lamp v souladu se strategií Smart Prague 2030. Cílem této iniciativy, kterou realizuje Pražská energetika PRE, je v letech 2021-2022 v rámci pilotního projektu instalovat 82 nabíjecích stanic na nové lampy veřejného osvětlení. Do roku 2030 je v plánu vyměnit více než 4 000 lamp a začlenit nabíjecí stanice do jejich designu, přičemž je snaha rozšířit tuto infrastrukturu i mimo Prahu.

Chytré zastávky veřejné dopravy: Rozšiřování napříč městy

Chytré zastávky veřejné dopravy, které byly poprvé spuštěny v Praze v roce 2015, zaznamenaly úspěšné rozšíření do dalších českých měst. Tyto zastávky poskytují vybavení, jako je nabíjení chytrých telefonů, Wi-Fi připojení, LCD monitory zobrazující jízdní řády a navigace pro chodce a cyklisty. Koncept, původně realizovaný v ulici Na Příkopě podle návrhů ateliérů Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala, se od té doby dočkal dalších iterací, včetně prototypů od ateliérů Olgoj Chorchoj na Palackého náměstí.

V Brně byly podobné inovace představeny na Moravském náměstí, kde jsou k dispozici další zařízení, jako jsou LED obrazovky pro komplexní informace o cestování a městě, bezpečnostní prvky a senzory prostředí. Navzdory těmto pokrokům je řada těchto zastávek stále považována za pilotní nebo testovací.

síť 5G: 5G: pomalý postup

Nástup sítí 5G byl velmi očekáván pro svůj potenciál způsobit revoluci v oblasti připojení a technologií. V České republice je však zavádění pomalé a provázené problémy, včetně problémů s aukcemi frekvencí a obav z předpokládané rychlosti sítě ve srovnání se sousedními zeměmi. Zkoušky se omezily na vybraná města, přičemž Praha a Kolín jsou významnými oblastmi, kde bylo 5G komerčně zavedeno. Jiná města, jako například Plzeň, se mezitím potýkají se značnými překážkami, protože jim chybí potřebné frekvence, aby mohly technologii vůbec otestovat.

Praha

Iniciativa Smart Prague[3], zahájená v roce 2016, představuje základní strategii města pro přeměnu na futuristický městský prostor, ve kterém se bude lépe žít. Iniciativa zahrnuje široké spektrum odvětví a zaměřuje se na šest klíčových oblastí: mobilitu budoucnosti, chytré budovy a energetiku, město bez odpadů, atraktivní cestovní ruch, lidi a městské prostředí.

Oblast inovací

Počet projektů

Mobilita budoucnosti

13

Inteligentní budovy a energie

16

Město bez odpadů

3

Atraktivní cestovní ruch

1

Lidé a městské prostředí

29

Datová oblast

2

Primátor Zdeněk Hřib zdůrazňuje klíčovou roli špičkových technologií a využití dat prostřednictvím datové platformy hlavního města Prahy Golemio:[4] “Koncepce Smart Prague 2030 je založena na využití nejmodernějších technologií k proměně metropole v příjemnější místo pro život. Projekty, které skutečně pomohou zlepšit kvalitu života Pražanů, musí vycházet z informací získaných prostřednictvím Datové platformy hl. m. Prahy Golemio. Díky akčnímu plánu bude mít město k dispozici zásobník projektů a zároveň budeme moci vyhodnocovat úspěšnost jejich realizace.”

Golemio stojí v centru pražských iniciativ v oblasti chytrého města jako klíčová datová platforma, která umožňuje integraci městských aplikací a správu dat. 5] Jeho schopnost zpracovávat velké objemy dat, včetně těch, která byla dříve zanedbávána z důvodu technických nebo právních omezení, znamená významný pokrok ve zpracování městských dat. Golemio je navrženo nejen k ukládání a zpracování dat, ale také k rozšíření funkčnosti a propojení různých městských služeb a aplikací.

Klíčovým cílem Golemio je vytvořit otevřenou infrastrukturu, která nabízí přístup k předem definovaným veřejným datům a zároveň umožňuje tyto datové sady flexibilně kombinovat. Očekává se, že platforma usnadní efektivnější provoz měst, což povede ke zlepšení životních podmínek pro obyvatele i návštěvníky. Využitím poznatků založených na datech může město lépe řešit potřeby infrastruktury, problémy životního prostředí a veřejné služby, a tím zlepšit celkový městský zážitek a udržitelnost.

Zatímco mnoho měst se potýká s aktualizací své infrastruktury za účelem integrace internetu věcí, Praha aktivně vytvořila centralizovanou strategii, na kterou vyčlenila značné finanční prostředky. Plán Smart Prague vyčlenil přibližně 600 milionů Kč na různé projekty zaměřené na modernizaci městské infrastruktury a služeb s využitím možností internetu věcí. V čele těchto snah stojí Operátor ICT, městem řízený subjekt zodpovědný za řadu inovací včetně karty pražské MHD Lítačka.

Série pilotních projektů v rámci iniciativy Smart Prague ilustruje odhodlání města inovovat. Patří mezi ně lavičky napájené solární energií, které jsou vybaveny WiFi a možností nabíjení telefonů, spolu s chytrými odpadkovými koši, které komprimují odpad a informují svozové služby, když jsou plné. Kromě nich město zkoumá nebo realizuje několik dalších projektů. Patří mezi ně chytré senzory v budovách pro lepší hospodaření s energií, nabíjecí stanice pro elektromobily a komplexní celoměstské senzory zaměřené na vytvoření 3D modelu Prahy. Tento model hodlá přinést revoluci v řízení dopravních toků a plánování města.

Ačkoli je Praha v současné době v porovnání s technologickými centry, jako je Londýn nebo New York, menší, rychlý technologický a podnikatelský pokrok ukazuje její potenciál stát se lídrem a inovovat v oblasti chytrých měst. Proaktivní a komplexní přístup města k využívání technologií pro rozvoj měst vytváří precedens a nabízí cenné poznatky a strategie pro další města po celém světě.

Inspirace z jiných zemí

Kastav, Chorvatsko: Malé město, velké změny

Ačkoli je to možná nečekané, chorvatské město Kastav učinilo pozoruhodné pokroky v integraci prvků chytrého města. Přestože se Kastav do této oblasti pustil teprve nedávno, již zaznamenal významné výsledky, zejména snížení spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení o 60 %. Tento příklad ukazuje, že i menší města mohou zaváděním cílených a účinných technologií dosáhnout výrazných změn a přispět k širšímu hnutí chytrých měst.

Vídeň, Rakousko: Vzor městského pokroku

Vídeň vyniká jako přední příklad progresivního a inspirativního chytrého města, na které se často odvolávají čeští obyvatelé i politici. Město je známé zejména díky rozvoji nové soběstačné čtvrti určené pro desítky tisíc obyvatel. Přístup Vídně jde nad rámec infrastruktury a zahrnuje komplexní městskou strategii, která zahrnuje vylepšování veřejných prostranství, podporu udržitelných možností dopravy, jako je pěší a cyklistická doprava, a integraci opatření na ochranu životního prostředí.

Významným aspektem vídeňské městské strategie je zaměření na nové technologie a udržitelné bydlení, které připravuje obyvatele na plynulý přechod k budoucímu životnímu stylu. Inovativní přístupy města a jeho politika bydlení nezůstaly bez povšimnutí a získaly ocenění od prestižních organizací, jako jsou UNESCO a Netexplo. Komplexní a prozíravá strategie Vídně představuje cenný vzor pro další města, která usilují o přijetí konceptu chytrého města.

Závěr

Cesta k tomu, aby se město stalo “chytrým”, je složitá a vyžaduje mnohostranný přístup. Aby česká města pokročila a znovu získala své postavení, je nezbytné společné úsilí při zavádění technologií, podpoře inovací a upřednostňování udržitelného rozvoje měst. Města musí aktivně vyhledávat a zavádět osvědčené postupy předních světových chytrých měst a zároveň inovovat lokální řešení, která budou odpovídat jejich jedinečným městským výzvám.

Kromě toho je zásadní řešit deficit inovací. Klíčovými strategiemi budou investice do výzkumu a vývoje, podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru a vytváření ekosystému příznivého pro technologický pokrok. Vzhledem k tomu, že se obce ujmou vedení, může podpora ze strany národních politik a mezinárodní spolupráce dále urychlit pokrok směrem k tomu, aby se z nich stala chytřejší a efektivnější města.

Závěrem lze říci, že ačkoli česká města prokázala potenciál stát se chytřejšími a udržitelnějšími, čeká je ještě významná cesta. Zaměřením se na inovace, řešení šitá na míru a neustálé zlepšování mají česká města příležitost zvýšit svou životaschopnost a vyšplhat se zpět nahoru v celosvětovém žebříčku chytrých měst.

Zdroje

  1. https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/04797497-25de-11ee-a2d3-01aa75ed71a1 ↑
  2. https://www.imd.org/wp-content/uploads/2023/04/smartcityindex-2023-v7.pdf ↑
  3. https://smartprague.eu/en ↑
  4. https://www.themayor.eu/en/a/view/prague-approves-smart-city-action-plan-with-horizon-2030-6517 ↑
  5. https://www.themayor.eu/en/a/view/golemio-see-how-data-can-work-for-your-city-2462 ↑
×