Skip to main content

Joao A. – Uniwersytet w Porto, napisany na konkurs Blue Europe 2021. Recenzja autorstwa H. Horta.


Termin “niebieska gospodarka” odnosi się do wszelkich działań związanych z morzem, które są zrównoważone i mają miejsce w morzu i obszarach przybrzeżnych, takich jak niebieska biotechnologia, żegluga, rybołówstwo i turystyka przybrzeżna. Za każdym razem, gdy regiony nadbałtyckie właściwie wykorzystują cenny potencjał, jakim dysponują, aby stworzyć nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, zbliżają się do stania się społecznościami inteligentnymi wodnie i neutralnymi klimatycznie.

Region Morza Bałtyckiego – potęga gospodarcza

Przemysł turystyczny jest ważną dziedziną gospodarki, nie tylko w regionie Morza Bałtyckiego, ale na całym świecie. Według UNWTO (United Nations World Tourism Organization) oczekuje się, że do 2030 roku liczba przyjazdów turystycznych na świecie wzrośnie z obecnych 1,4 miliarda (2018) do 1,8 miliarda rocznie. Te perspektywy stawiają BSR w silnej konkurencji z innymi makroregionami i wymagają urealnienia strategii internacjonalizacji, aby zarówno skorzystać z pozytywnych efektów, jak i zminimalizować negatywne skutki rosnących przepływów turystycznych…

W 2017 roku branża turystyczna BSR (Baltic Sea Region):

  • wygenerował 86 milionów przyjazdów międzynarodowych (+15,5 procent od 2014 lub CAGR (Compound Annual Growth Rate) na poziomie +4,5 procent),
  • zarejestrował 225 milionów noclegów (+12,2 procent od 2014 roku lub CAGR na poziomie 3,9 procent),
  • z czego zarejestrowano 56 milionów noclegów gości międzynarodowych – równe 25 procent wszystkich noclegów (+15,5 procent od 2014 lub CAGR 4,9 procent),
  • bezpośrednio zapewnił miejsca pracy dla ponad 617 400 (+9,4 procent od 2014 lub CAGR 3,0 procent).

Podstawy tej silnej pozycji branży turystycznej BSR znajdują potwierdzenie w europejskim porównaniu.

W 2016 roku trzem destynacjom BSR udało się znaleźć w pierwszej dziesiątce destynacji UNWTO (United Nations World Tourism Organization,2017); są to Niemcy, Federacja Rosyjska i Polska. Chociaż wszystkie trzy kraje mają tylko ułamek swoich celów turystycznych zlokalizowanych wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego, istnieje wyraźna wskazówka dotycząca znaczenia turystyki nadmorskiej dla całej turystyki krajowej: w Niemczech 17 procent wszystkich noclegów odnotowuje się w nadmorskich prowincjach Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Szlezwik-Holsztyn, podczas gdy w Polsce 43 procent wszystkich noclegów generowanych jest w dwóch nadmorskich regionach Północno-Zachodnich i Północnych.

Z udziałem 24% odwiedzających międzynarodowych (na podstawie liczby noclegów), BSR wypada korzystnie na tle innych europejskich makroregionów. Jednakże, kiedy analizuje się TOP rynki źródłowe dla miejsc docelowych BSR, staje się oczywiste, że znaczna część odwiedzających międzynarodowych opiera się na podróżach wewnątrz BSR, przy czym Niemcy są numerem jeden wśród rynków źródłowych zarówno dla sąsiedniej Danii, jak i Polski, podczas gdy Federacja Rosyjska – chociaż ze znacznie niższymi liczbami bezwzględnymi – jest numerem jeden wśród rynków źródłowych zarówno dla Finlandii, jak i Łotwy. Rozwój sytuacji pokazuje, że liczba rosyjskich turystów zmniejsza się we wszystkich miejscach docelowych w BSR. Dania jest głównym rynkiem źródłowym dla sąsiedniej Szwecji, Finlandia jest głównym rynkiem źródłowym dla estońskiego przemysłu turystycznego, podczas gdy Białoruś jest głównym źródłem dla turystów międzynarodowych na Litwie.

economy, baltic states, baltic sea, poland, denmark, tourism, sustainability, fishing

Zrównoważona turystyka: szansa dla ekologii w krajach bałtyckich

Połączenie zasobów poszczególnych krajów w celu rozwiązania wspólnych problemów i wykorzystania szans, jakie pojawiają się dla regionu Morza Bałtyckiego, było i nadal będzie kluczowe dla jego wzrostu i dobrobytu. Polityka ta ma na celu poprawę współpracy pomiędzy krajami nadbałtyckimi, mając na uwadze trzy podstawowe cele: ochronę morza, połączenie regionu i poprawę dobrobytu. Turystyka w ogóle, a w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego, zależy od długoterminowej rentowności. Morze Bałtyckie jest szczególnie wrażliwym środowiskiem, podatnym na skutki wzmożonej turystyki. Środowisko archipelagu obejmuje szeroki zakres siedlisk i ekosystemów, jak również wielowiekową historię kulturową. Należy zatem chronić bardzo delikatną i współzależną ekologię morską z jej charakterystyczną florą i fauną, a przed wdrożeniem należy dokładnie zbadać możliwe reperkusje rozwoju turystyki.

Ważne jest, aby pamiętać, że zrównoważona turystyka nieuchronnie wiąże się z pewnymi kompromisami. Możliwe, że promowanie lokalnych produktów na archipelagach może zwiększyć ilość wycieczek na kontynent w celu zdobycia niezbędnych produktów spożywczych, zamiast polegać na zakupach hurtowych. W takich okolicznościach należy ustalić kompromis pomiędzy zrównoważeniem ekonomicznym i ekologicznym. Podczas gdy niektórzy gracze branżowi mogą uznać za wyzwanie znalezienie równowagi między konkurencyjną działalnością gospodarczą a ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, przyjęcie zrównoważonego rozwoju zapewnia przewagę konkurencyjną w miarę wzrostu popytu na odpowiedzialne podróże. Liczba świadomych ekologicznie turystów stopniowo rośnie, a standardy środowiskowe coraz częściej stają się czynnikiem decydującym przy planowaniu wakacji.

Na przykład projekt Footprints of Defence in the Archipelago (“DefenceArch”), finansowany z programu Interreg Central Baltic 2014-2020, miał na celu rozwój turystyki tematycznej opartej na obronności archipelagów Turku, Wysp Alandzkich i Sztokholmu w pilotach zlokalizowanych na stacji fok Gålö, obszarze twierdzy Bomarsund, Centrum Archipelagowym Korpoström i południowym cyplu wyspy twierdzy Örö. Ogólnym celem projektu było rozwinięcie istniejących, choć prawie niewykorzystanych zasobów historycznych obrony tych miejsc w atrakcyjne i zrównoważone miejsca docelowe poprzez zwiększenie świadomości i wartości doświadczenia dla odwiedzających. Na przykład w twierdzy Bomarsund na Wyspach Alandzkich doświadczenia turystów zostały wzbogacone o informacje, nawigację i wskazówki poprzez aplikację mobilną Coastal Past, opracowaną w ramach projektu dla swoich miejsc docelowych. Celem aplikacji mobilnej jest dostarczenie turystom przydatnych informacji na temat miejsc w łatwym do użycia formacie. Oznacza to nie tylko dostarczenie turystom wielu informacji i szczegółów, ale także umożliwienie im doświadczenia miejsc bez szkody dla wartości przyrodniczych poprzez utrzymywanie ludzi na właściwych trasach.

Szwedzki region Västerbotten Turism stał się organizacją opartą na wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju dla lokalnych organizacji zarządzających destynacjami i firmami turystycznymi. Interwencja koncentruje się na wnioskach wyciągniętych z wdrażania zrównoważonej turystyki jako regionalnej organizacji politycznej. Duże hotele miejskie, muzea, firmy produkujące psie zaprzęgi, dostawcy usług wędkarskich, kuchnie, stoki narciarskie, biura podróży itp. zostały poddane kontroli, a znaczna liczba lokalnych destynacji, gmin i usługodawców została oceniona. Ocena została oparta na kryteriach Global Sustainable Tourism Council (GSTC) – zarządzającej światowymi standardami zrównoważonego podróżowania i turystyki. Zacieśnienie więzi między sektorem prywatnym i publicznym oraz podniesienie jakości życia mieszkańców to pierwsze namacalne osiągnięcia wdrożonego procesu.

Rejsy wycieczkowe i rybołówstwo: rozwój i zrównoważony rozwój

Rejsy wycieczkowe są główną siłą napędową gospodarki we wszystkich trzech portach, przynosząc miliony euro przychodów dzięki opłatom portowym i wydatkom pasażerów. Z drugiej strony Tallin, Ryga i Kłajpeda nie mają takiej aktywności turystycznej i rejsowej jak Wenecja i Dubrownik. Oprócz korzystnych ekonomicznych konsekwencji turystyki, może to być jeden z powodów, dla których nie ma obecnie nieprzychylnego nastawienia do turystów rejsowych. Jak dotąd nie było zorganizowanego sprzeciwu czy wieców przeciwko turystyce rejsowej. Wręcz przeciwnie, w niektórych okolicznościach istnieje wyraźnie pro-turystyczna mentalność.

Wszystkie trzy obiekty chcą w przyszłości zwiększyć liczbę podróży rejsowych. Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie liczby zawinięć i wykorzystanie trendu w kierunku większych statków. Przede wszystkim, większe statki rozładowują coraz większą liczbę pasażerów jednocześnie, co zwiększa prawdopodobieństwo selektywnego zatłoczenia. Kluczem do przyszłego rozwoju turystyki rejsowej jest delikatna koordynacja interesów licznych zainteresowanych stron. Należą do nich, oprócz linii rejsowych, organizacje zajmujące się marketingiem turystycznym i, co najważniejsze, miejscowa ludność.

Wędkarstwo może pomóc w zwiększeniu lokalnych populacji ryb, oferując jednocześnie nowe możliwości lokalnego biznesu. Projekt Interreg RETROUT pobudził przybrzeżną turystykę rybacką. Pomógł on lokalnym przewodnikom rybackim w rozwoju ich miejscowości i przywrócił rzeki trociowe w sześciu krajach regionu Morza Bałtyckiego

Troć wędrowna spędza dorosłe życie w morzu, ale rozmnaża się w rzekach. Młode ryby dorastają w rzece, a po kilku latach wracają do morza. Dlatego też swobodny przepływ w rzekach i odpowiednie obszary podchowu mają fundamentalne znaczenie dla dobrze prosperujących populacji troci. Jednak większość, jeśli nie wszystkie, rzeki Morza Bałtyckiego są silnie dotknięte ingerencją człowieka, np. skanalizowaniem i konstrukcjami takimi jak młyny, tamy czy elektrownie wodne. Jest to szkodliwe dla życia roślin i zwierząt w rzekach i doprowadziło do osłabienia populacji troci wędrownej i innych zwierząt zamieszkujących rzeki. “Inwestycja w środowisko naturalne to inwestycja w biznes turystyczny”, wyjaśnia Håkan Häggström, biolog i partner wiodący projektu Interreg RETROUT “Poprzez przywrócenie siedlisk rzecznych do bardziej naturalnych warunków, populacje ryb mogą się zwiększyć, co przyciąga więcej turystów wędkarskich.”

economy, baltic states, baltic sea, poland, denmark, tourism, sustainability, fishing

Pogarszająca się jakość środowiska Morza Bałtyckiego na doświadczenia turystów

Jednak trwająca degradacja środowiska, taka jak erozja wybrzeża i eutrofizacja, zagraża tym funkcjom. Poprzez ankietowanie 4 800 osób w Finlandii, Niemczech i na Łotwie na temat tego, jak poprawa lub pogorszenie różnych atrybutów jakości środowiska wpłynęłoby na przyszłe intencje odwiedzających, badanie to bada, jak potencjalne przyszłe zmiany warunków środowiskowych wpłynęłyby na korzyści rekreacyjne zapewniane przez Morze Bałtyckie.

Jak wynika z badań, elementy środowiska odgrywają dużą rolę w liczbie podróży rekreacyjnych do lokalizacji nadbałtyckich, a zmiany w aspektach jakościowych mają mieszany wpływ na liczbę wizyt. Na przykład dla respondentów z Łotwy obniżenie jakości wody o jeden określony poziom zmniejszyłoby oczekiwaną liczbę wizyt o 27%, podczas gdy podniesienie jakości wody o jeden określony poziom zwiększyłoby liczbę wizyt o 9%. W Finlandii pogorszenie jakości wody pod względem zakwitów sinic i glonów na lądzie, jak również zmniejszenie przejrzystości wody w Niemczech oraz pogorszenie przejrzystości wody i zakwitów sinic na Łotwie miały negatywny wpływ na oczekiwaną liczbę turystów. Degradacja środowiska wydaje się mieć silniejszy wpływ na te cechy niż poprawa. Zmniejszenie ilości udogodnień w miejscach nadbałtyckich również miało znaczący negatywny wpływ na przewidywaną liczbę turystów w Niemczech i na Łotwie.

Średnie warunki środowiskowe w najczęściej odwiedzanym przez respondentów miejscu nad Morzem Bałtyckim różniły się w zależności od kraju i kryteriów jakości. Ogólnie rzecz biorąc, niemieccy respondenci uważali, że środowisko było lepsze niż w Finlandii i na Łotwie; prawie 80% niemieckich respondentów uznało, że woda była czysta lub nieco przejrzysta, w porównaniu z 66% na Łotwie i 38% w Finlandii, przy czym wzorce dla wszystkich innych parametrów środowiskowych były podobne. Ponieważ nie ma wyraźnych różnic w rzeczywistej jakości środowiska, może to być spowodowane tym, że niemieccy turyści są mniej przywiązani do stanu środowiska w morzu ze względu na ich większą średnią odległość od niego (biorąc pod uwagę wielkość kraju) lub jakość wody w miejscach zastępczych w Niemczech jest niższa niż w Finlandii (chociaż badacze przyznają, że te możliwości są spekulatywne). Przy rozważaniu skutków poprawy lub pogorszenia jakości środowiska, to postrzeganie jest ważne: niemieccy respondenci mogą silniej reagować na spadek jakości wody, ponieważ stanowi on większą “stratę”, podczas gdy fińscy respondenci zyskaliby więcej na zwiększeniu przejrzystości wody.

Wyniki badań pokazują znaczenie rekreacji w strefie przybrzeżnej oraz to, jak wartości te zmieniają się wraz ze zmianą warunków środowiskowych w obszarach morskich. Wyniki, jak również pokazana metodologia zachowań warunkowych, mogą być wykorzystane do informowania o krajowej i regionalnej polityce morskiej i kierowania planowaniem przestrzennym obszarów morskich, według badaczy. Jednak badanie nie zapewnia spójnego obrazu tego, czy liczba wizyt będzie reagować silniej na pogorszenie warunków środowiskowych niż na poprawę, co wymaga przyszłych badań.

Bibliografia :

Björn P. Jacobsen. “State of the Tourism Industry in the Baltic Sea Region”, Baltic SeaTourism Center, 2018.https://bstc.eu/fileadmin/bstc.eu/Downloads/Final_Report_Tourism_Industry_in_BSR_2018.pdf

Björn P. Jacobsen. “State of the Tourism Industry in the Baltic Sea Region”, Baltic SeaTourism Center, 2019 https://bstc.eu/fileadmin/bstc.eu/Downloads/State_of_the_Tourism_Industry_2019_in_the_BSR.pdf

European Comission DG Environment News Alert Service, red. SCU. ” Science for Environment Policy”, The University of the West of England, Bristol, 5 października 2020.https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/549na1_en_baltic-sea-tourism-effects.pdf

Luca Arfini, “How water-smart ideas make the Baltic Sea region thrive”, 11 maja 2021.https://interreg-baltic.eu/all/how-water-smart-ideas-make-the-baltic-sea-region-thrive/

Prof. dr Ingo Menke zum Felde, “Economic Impact of Cruise Tourism in Baltic Destination”, Schleswig-Holstein Cooperative, University of Applied Sciences (DHSH), 6 marca 2021.https://bstc.eu/news/show/economic-impact-of-cruise-tourism-in-baltic-destinations

×