Skip to main content

Nasz artykuł na temat Tallin Smart City można przeczytać tutaj.

Zmiany klimatu, zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna w coraz większym stopniu dominują w globalnym dyskursie. Innowacje technologiczne i nowatorskie modele biznesowe są postrzegane jako kluczowe środki do rozwiązania tych kwestii. Zrozumienie wieloaspektowych wyzwań i możliwości związanych z zieloną przedsiębiorczością ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju.

Firmy w Estonii ogólnie postrzegają zieloną transformację jako trudną podróż, głównie ze względu na bariery finansowe, brak kompleksowego wsparcia politycznego, niepewność regulacyjną i ograniczony popyt konsumencki[1]. Transformacja jest często postrzegana jako kosztowne przedsięwzięcie, napędzane decyzjami politycznymi, a nie siłami rynkowymi. Presja na dostosowanie się pochodzi głównie ze sfery politycznej, pozostawiając firmy zaniepokojone konsekwencjami finansowymi i wymaganymi zmianami operacyjnymi.

Jednak obok wyzwań pojawiają się możliwości, które niektóre przyszłościowo myślące firmy zaczynają dostrzegać. Innowacje w zakresie zielonych technologii, korzystne opodatkowanie ekologicznych produktów i zwiększenie wydajności produkcji to jedne z korzyści, które można wykorzystać. Jednak możliwości te są często przyćmione przez obawy związane z utratą przewagi konkurencyjnej, radzeniem sobie z trwającymi kryzysami, takimi jak COVID-19 i podwyżki cen energii, a także potrzebą długoterminowych inwestycji i planowania[2]

Podwójna transformacja podkreśla potrzebę synergicznego podejścia do transformacji cyfrowej i ekologicznej. Gdy firmy postrzegają transformację jako szansę na wprowadzenie nowych produktów lub ściślejszą współpracę z dziedzinami nauki i przemysłu, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą postrzegać te zmiany jako szanse. Konwergencja ta polega nie tylko na wdrażaniu nowych technologii, ale także na przekształcaniu modeli biznesowych, aby były bardziej zrównoważone i wydajne[3]

Integracja zrównoważonego rozwoju z procesami biznesowymi jest coraz częściej realizowana poprzez innowacje technologiczne. Firmy na całym świecie wdrażają odnawialne źródła energii, zwiększają efektywność energetyczną i inwestują w technologie takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu łagodzenia zmian klimatycznych. Dążenie do pojazdów elektrycznych, magazynowania baterii, ekologicznych budynków i zasad gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi przykład zastosowania zaawansowanych technologii w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Ponadto sektory takie jak rolnictwo wykorzystują technologie cyfrowe do optymalizacji procesów i redukcji odpadów.

Zielona i cyfrowa transformacja w Europie

Zobowiązanie Unii Europejskiej do stania się kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. jest zawarte w “zielonej transformacji” Ten ambitny plan obejmuje zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz promowanie zrównoważonego transportu i rolnictwa. “Podwójna transformacja” w Europie odnosi się do tej zielonej transformacji w połączeniu z przejściem na gospodarkę cyfrową, wykorzystującą nowe technologie w celu zwiększenia konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy.

Inicjatywy UE, takie jak Europejski Zielony Ład i Jednolity Rynek Cyfrowy, mają na celu wspieranie tej podwójnej transformacji. Uznając współzależność transformacji cyfrowej i ekologicznej, UE koncentruje się na jednoczesnym generowaniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i ochrony środowiska.

Wpływ podwójnej transformacji różni się znacznie w całej Europie, na co wpływ mają regionalne cechy społeczno-gospodarcze i terytorialne. Regiony metropolitalne z silną pozycją w usługach opartych na wiedzy są lepiej przygotowane do wykorzystania tych zmian. Z drugiej strony, regiony rolnicze lub słabiej rozwinięte gospodarczo stoją przed większymi wyzwaniami związanymi z dostosowaniem się do zmian strukturalnych spowodowanych podwójną transformacją. Regiony zaawansowane technologicznie wykazują większy ogólny potencjał wzrostu, podczas gdy regiony o wysokiej emisji dwutlenku węgla mogą mieć trudności z dotrzymaniem kroku[4]

Trendy zielonej transformacji w regionie nordycko-bałtyckim

Region nordycko-bałtycki, z Estonią jako krajem uczestniczącym, charakteryzuje się rosnącymi wzajemnymi powiązaniami w systemach energetycznych, krajobrazach politycznych i różnych sektorach, a wszystko to zbiega się w kierunku zielonej transformacji. Nordycka Rada Ministrów przewidziała “cyfrową zieloną transformację” dla regionu, integrując energię odnawialną i progresywną politykę klimatyczną[5]. Kraje takie jak Finlandia, Norwegia i Dania wdrażają solidne polityki wykorzystujące technologie cyfrowe w celu ułatwienia zielonej transformacji. Podejście to kładzie nacisk na aktywną rolę podmiotów państwowych, technologii i współpracy branżowej w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Militarna inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. podkreśliła krytyczną potrzebę dywersyfikacji źródeł energii, jak stwierdziła Kristi Klaas, zastępca sekretarza generalnego ds. zielonej transformacji w estońskim Ministerstwie Klimatu[6]. To wydarzenie geopolityczne przyspieszyło przejście Estonii na energię odnawialną, proces, który był już w toku.

Pod przewodnictwem premiera Kaja Kallasa, Estonia podjęła oficjalne zobowiązania do zaprzestania wydobycia ropy łupkowej do 2040 roku i osiągnięcia 100% produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Warto zauważyć, że ten ostatni cel stawia Estonię jako lidera w zakresie zaangażowania w energię odnawialną wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Fińsko-estońskie partnerstwo morskie: Porozumienie w sprawie Zielonego Korytarza

Ramy współpracy obejmujące konsorcjum władz portowych, ministerstw rządowych i korporacji morskich w Finlandii i Estonii zostały ustanowione w celu opracowania zielonego korytarza między Helsinkami a Tallinem. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie zrównoważenia środowiskowego transportu morskiego między tymi dwiema stolicami[7]

Valdo Kalm, dyrektor generalny portu w Tallinie, podkreślił konieczność przekroczenia wymogów regulacyjnych w celu zwiększenia zrównoważenia środowiskowego połączenia Helsinki-Tallin. Konsorcjum obejmuje podmioty metropolitalne, przedsiębiorstwa żeglugowe, takie jak AB Eckerö, Tallink Grupp i Viking Line, a także estońskie Ministerstwo Klimatu, wspierane przez fińskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji.

Porozumienie określa stworzenie kompleksowych planów działania dla przedsiębiorstw żeglugowych, władz miejskich i administracji portów, wraz z innymi zainteresowanymi stronami, w celu ułatwienia przejścia na zerową emisję dwutlenku węgla netto. Zgodnie ze wspólnym komunikatem prasowym, te mapy drogowe będą określać konkretne poziomy odniesienia i potencjalne mechanizmy finansowania w celu ukierunkowania i przyspieszenia wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ville Haapasaari, dyrektor generalny portu w Helsinkach, wyraził optymizm w odkrywaniu innowacyjnych i skutecznych metod przeciwdziałania zmianom klimatycznym w tym sektorze:[8] “Z niecierpliwością czekamy na współpracę, jaką ten projekt oferuje wszystkim stronom. Jestem przekonany, że możemy znaleźć inteligentne i lepsze rozwiązania w walce ze zmianami klimatycznymi w tym obszarze i zapewnić przyszły wzrost i dobrobyt obu krajów”

Chociaż wstępne porozumienie nie określa wyraźnych środków wymaganych do złagodzenia wpływu na klimat, jest ono zgodne z szerszym celem wyznaczonym przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby osiągnąć zerową emisję w przemyśle żeglugowym do około 2050 roku. Dokładne dostosowanie tego celu do inicjatywy zielonego korytarza między Tallinem a Helsinkami pozostaje do wyjaśnienia.

Green Corridor
Wykres porozumienia w sprawie zielonego korytarza

Cyfrowe i ekologiczne przywództwo Estonii

W 2023 r. Tallinn zdobył tytuł Zielonej Stolicy Europy, wyróżniając się zaangażowaniem w różnorodność biologiczną, zrównoważone zarządzanie i ekoinnowacje. Uznanie to nie tylko podkreśla jego bogaty historyczny urok, ale także jego znaczenie jako centrum postępu technologicznego i zrównoważonego rozwoju.

Jak już wspomnieliśmy, Tallin jest prężnie rozwijającym się inteligentnym hubem: rozwijający się sektor IT, w tym kilka startupów o wartości ponad 1 miliarda dolarów, znanych jako “estońskie jednorożce”, takie jak Bolt, pokazują jego status jako centrum zielonych innowacji.[9] Organizowany przez miasto w listopadzie Greentech Week dodatkowo podkreśla jego zaangażowanie w ekoinnowacje, przyciągając międzynarodowych ekspertów i wizjonerów w dziedzinie zrównoważonych technologii.

Program Green Tracks w Tallinie i inne innowacyjne projekty, takie jak przekształcenie Placu Ratuszowego w park pop-up, stanowią przykład zaangażowania miasta w zazielenianie przestrzeni miejskich. Wkład studentów Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych dodaje sztukę wrażliwą na klimat do krajobrazu miasta, jeszcze bardziej zwiększając jego zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość.

Objęcie przez Tallinn tytułu Zielonej Stolicy Europy to coś więcej niż wyróżnienie; to świadectwo trwałego zaangażowania w zrównoważoną, innowacyjną przyszłość. Miasto wyznacza punkt odniesienia dla integracji rozwoju urbanistycznego ze świadomością ekologiczną, inspirując globalne miasta do pójścia w jego zielone ślady.

Inicjatywa “Przetestuj w Tallinie

Inicjatywa “Test it in Tallin” odzwierciedla ambicje miasta w zakresie zrównoważonej mobilności i efektywności energetycznej, zapraszając firmy do testowania inteligentnych rozwiązań.[10] Współpraca jest kluczem do podejścia Tallina, z różnymi partnerstwami zwiększającymi zrównoważony rozwój w życiu miejskim. Bogata bioróżnorodność miasta, w tym rozległe obszary chronione, pokazuje jego zaangażowanie w ochronę przyrody pośród rozwoju urbanistycznego.

Spośród siedmiu wniosków, które przeszły do trzeciego etapu konkursu Test in Tallinn, cztery zostały wybrane we wrześniu 2023 r. do dalszego rozwoju, przewidując wkrótce wejście w fazę testów.[11] Warto zauważyć, że wszystkie zatwierdzone wnioski pochodziły od zagranicznych firm, co odzwierciedla międzynarodową współpracę Tallina w zakresie innowacji:

1. Urbanly z Argentyny: firma ta oferuje oprogramowanie przeznaczone dla urbanistów do symulacji różnych scenariuszy uwzględniających dostępność usług, ceny nieruchomości i inne wpływowe czynniki. Urbanly zamierza udoskonalić swoje modele i zebrać informacje zwrotne, stosując swoje oprogramowanie do danych bazowych Tallina we współpracy z planistami miasta.

2. Sam Corporation z Korei Południowej: To innowacyjne przedsiębiorstwo opracowało grę mającą na celu zwiększenie kreatywności i umiejętności mowy wśród młodzieży. Korporacja planuje udoskonalić i rozszerzyć swój produkt poprzez partnerstwo z Tallinem.

3. XD Visuals z Finlandii: Specjalizująca się w oprogramowaniu, które łączy planowane i istniejące środowiska w kompleksowy hybrydowy model informacyjny 6D, firma XD Visuals stara się wykorzystać podstawowe dane Tallinna, aby zrozumieć i zwiększyć możliwości swojego produktu.

4. MakeaBIM z Finlandii: Firma ta opracowała oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które generuje modele modelowania informacji o budynku (BIM) ze szkiców 2D. MakeaBIM z niecierpliwością czeka na przetestowanie swojej technologii ze szkicami z różnych budynków należących do miasta Tallinn.

Współpraca ta podkreśla zaangażowanie Tallina we wspieranie innowacyjnego ekosystemu i wykorzystywanie międzynarodowej wiedzy specjalistycznej w celu poprawy planowania i rozwoju miast. Połowa firm to firmy fińskie, co ponownie sygnalizuje bliskie relacje między oboma krajami w zakresie inteligentnych inicjatyw.

Zielona turystyka: obiecujący sektor w Estonii

Estonia staje się wiodącym celem zrównoważonych podróży, oferując podróżnym szereg ekologicznych doświadczeń. Łatwa dostępność z głównych miast europejskich i celowe dążenie do zrównoważonej turystyki sprawiają, że jest to ukryty klejnot dla osób świadomych swojego wpływu na środowisko. Oto krótki przegląd tego, co sprawia, że Estonia jest atrakcyjnym miejscem dla zielonej turystyki:

1. Dzika przyroda i torfowiska: Estonia szczyci się jednymi z najdzikszych terenów w Europie, zwłaszcza starożytnymi torfowiskami, oferującymi szereg aktywności o niskim wpływie na środowisko, takich jak wędrówki, spływy kajakowe i pływanie. Torfowiska, kluczowe dla estońskiego folkloru, zapewniają wyjątkowy krajobraz zarówno dla miłośników przyrody, jak i poszukiwaczy przygód.

2. Zielone inicjatywy Tallina: Jako stolica, Tallinn jest uznawany za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zdobywając tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2023 roku. Dzięki inicjatywom takim jak bezpłatny transport publiczny dla mieszkańców i kalendarz pełen zielonych wydarzeń, miasto oferuje połączenie historycznego uroku i przyszłościowych praktyk środowiskowych.

3. Scena kulinarna od pola do stołu: Estoński świat kulinarny kładzie nacisk na lokalne produkty i zrównoważony rozwój, a restauracje przestrzegają wysokich standardów etycznych i środowiskowych. Skupienie się kraju na lokalnym jedzeniu jest ilustrowane przez restauracje z zieloną gwiazdką Michelin, prezentujące sezonowe menu i filozofię bezodpadową.

4. Ekologiczne zakwaterowanie: Od bezpłatnych kempingów finansowanych przez estońskie Ministerstwo Leśnictwa po luksusowe, przyjazne naturze zakwaterowanie, Estonia oferuje szereg zrównoważonych opcji zakwaterowania. Podróżni mogą cieszyć się wspaniałymi plenerami przy minimalnym wpływie na środowisko lub rozkoszować się komfortem blisko natury dzięki zakwaterowaniu z certyfikatem ekologicznym.

Lake Peidra Estonia

Jezioro Paidra, Estonia

Wnioski

Transformacja w kierunku zrównoważonej Europy jest postrzegana nie tylko jako imperatyw środowiskowy, ale także jako źródło możliwości biznesowych i lokalnego zatrudnienia. Dla Estonii, z jej silnym sektorem technologicznym i wysoko rozwiniętą infrastrukturą cyfrową, podwójna transformacja oferuje wyjątkową szansę na jednoczesne osiągnięcie celów gospodarczych i środowiskowych. Osiągnięcie tych korzyści wymaga jednak zbiorowego wysiłku ze strony firm, decydentów i ogółu społeczeństwa.

Dla firm oznacza to przygotowanie się na wyzwania finansowe, inwestowanie w wiedzę i innowacje oraz skupienie się na zielonych innowacjach. Decydenci polityczni są wzywani do zapewnienia wyraźniejszego, bardziej spójnego wsparcia i zachęt do przyjmowania zielonych technologii i praktyk. Muszą oni również zapewnić, że transformacja jest zrównoważona konkretnymi możliwościami rynkowymi, a nie tylko presją regulacyjną. Dla społeczeństwa kluczowe znaczenie ma podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z zielonej transformacji i wspieranie zrównoważonych praktyk. Ten wspólny wysiłek może zwiększyć popyt na zrównoważone produkty i usługi, zapewniając, że zielona transformacja będzie wspólną, korzystną podróżą dla wszystkich.

Podczas gdy Estonia i inne kraje przechodzą zieloną transformację, ścieżka ta naznaczona jest zarówno znaczącymi wyzwaniami, jak i obiecującymi możliwościami. Przyjmując innowacje, wspierając współpracę i angażując się w długoterminowe zrównoważone praktyki, podróż w kierunku zielonej i cyfrowej przyszłości może prowadzić do bardziej odpornego i zamożnego społeczeństwa.

Źródła

 1. https://www.mdpi.co m/2071-1050/15/5/4172#B5-sustainability-15-04172 ↑

 2. https://link.spri nger.com/article/10.1007/s10640-022-00741-7 ↑

 3. https://sciendo.c om/article/10.2478/ie-2023-0010 ↑

 4. https://www.econstor.eu/handle/10419/278490 ↑

 5. https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1596448/FULLTEXT01.pdf ↑

 6. https://www.euronews.com/green/2023/09/30/baltic-sea-wind-and-a-brand-new-climate-law-heres-why-estonia-is-our-green-country-of-the- ↑

 7. https://www.smartcitiesworld.net/sea-travel/helsinki-and-tallinn-ports-enter-green-corridor-agreement-9444 ↑

 8. https://bunkermarket.com/helsinki-and-tallinn-ports-unite-for-maritime-green-corridor/ ↑

 9. https://incorporate.ee/business-environment/estonia-a-green-and-cleantech-paradise/ ↑

 10. https://www.tallinn.ee/en/tallinnovation/testintallinn

 11. https://www.tallinn.ee/en/tallinnovation/news/new-test-tallinn-projects-were-approved-innovation-committee ↑

×