Skip to main content

DIGITALIZACE V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY: Manel Bernadó Arjona : CYBERSECURITY CONCERNS, CORPORATE RESPONSES, AND GOVERNMENT STRATEGIES (Obavy o bezpečnost, reakce podniků a vládní strategie)

  1. Odvrácená strana digitalizace: Důsledky pro kybernetickou bezpečnost

Rychlý nárůst využívání digitálních nástrojů ve všech vrstvách společnosti vyžaduje silná, dobře orientovaná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, která řeší mnohostranná kybernetická rizika. Vstupní bod většiny kybernetických útoků má původ v celosvětové síti a při vstupu do systému se spoléhá na sociální inženýrství, chyby v konfiguraci nebo hrubou sílu. Z tohoto důvodu se s tím, jak lidé a společnosti používají internet častěji a k více účelům, zvyšuje zranitelnost jednotlivců i firem (ENISA 2020a).

Pro podniky znamená využívání IT řešení na pracovišti a v obchodní struktuře určitou závislost obchodního modelu na těchto technologiích. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci častěji používají počítače s přístupem na internet, exponenciálně se zvyšují vyhlídky na vnitřní útok buď na podnikové systémy, nebo na podniková data, který vznikne v důsledku nebezpečných kybernetických praktik zaměstnanců. V tomto ohledu se jen v roce 2020 71 % společností v EU setkalo s činností malwaru, který se šířil z jednoho zaměstnance na druhého (ENISA 2020a). Integrace softwaru v rámci podnikových procesů činí celou korporaci zranitelnou vůči malwaru, SQL injections, útokům typu Denial of Service (DoS) a ransomwaru. Používání účtů na sociálních sítích dává prostor pro phishing, útoky na hesla a ransomware jako prostředky nátlaku nebo jednoduše k poškození veřejného obrazu společnosti.

Obavy o kybernetickou bezpečnost neohrožují pouze ekonomiku zemí střední a východní Evropy, ale také jejich demokratické základy. V kombinaci s dalšími asymetrickými metodami, jako jsou dezinformační kampaně nebo donucovací ekonomický nátlak, mohou být kybernetické útoky využity k diskreditaci veřejných institucí a vyvolání společenského rozdělení s cílem podkopat vlády (European Parliament Research Service 2019).

Kybernetickým hrozbám jsou stále více vystaveni také jednotlivci, kteří integrují technologie do svého životního stylu. Rozšířené používání sociálních médií a množství osobních údajů, které poskytují na internetu, zejména v klíčových odvětvích, jako je bankovnictví, vzdělávání nebo zdravotnictví – včetně nárůstu platforem elektronické veřejné správy pro interakci s orgány veřejné správy a odesílání formulářů s osobními údaji -, napomáhá znásobení možných narušení bezpečnosti digitální přítomnosti jednotlivců. Nedostatečné uvědomění si potenciálních rizik spojených s používáním IT produktů a služeb, a tedy i nedostatečná prevence proti jakýmkoli kybernetickým útokům, činí z jednotlivců stále atraktivnější cíl pro kyberzločince.

Údaje o kybernetických útocích v regionu střední a východní Evropy za rok 2020 tento stav odrážejí. Polské historické údaje dostupné za posledních 30 let odrážejí, jak prudce vzrostlo množství odhalených a řešených kybernetických útoků. Podle CERT Polska, prvního polského týmu pro reakci na počítačové hrozby (CERT), se po počátečním šílenství v roce 2000 množství kybernetických útoků vrátilo na několik stovek v roce 2010 a od té doby vzrostlo na více než 6 400. V roce 2010 se počet kybernetických útoků zvýšil na více než 6 000. Tato čísla zohledňují pouze kybernetické útoky, které tento CERT odhalil a zvládl, a neberou tedy v úvahu naprostou většinu kybernetických útoků, které buď nebyly odhaleny, nebo díky technikám sociálního inženýrství jednoduše zůstaly nenahlášeny.

Digilisation Poland Ukraine Hungary Household corporate other

Zdroj: Zdroj:Statista (STATISTA 2020)

Podle Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) byly v roce 2020 nejčastějšími cílovými sektory digitální služby, finanční služby, zdravotnické služby a státní správa a nejčastějšími typy útoků byly ransomware, phishing, trojské koně, skimming karet a kompromitace firemních e-mailů (ENISA 2020a).Na podnikové úrovni utrpělo významné množství společností v zemích střední a východní Evropy alespoň jeden bezpečnostní incident v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) – včetně nedostupnosti ICT služeb, zničení nebo poškození dat nebo vyzrazení důvěrných údajů -: 21 % všech společností v České republice, 16 % v Litvě, 15 % na Slovensku a v Maďarsku a 13 % v Polsku (EUROSTAT 2021).

Zjednodušeně řečeno, v Litvě, Maďarsku, Polsku a na Slovensku bylo v roce 2020 infikováno malwarem přibližně 11-12 % všech počítačů a 2-3 % všech mobilních telefonů, v České republice se tento podíl snížil na pouhých 4,9 % všech počítačů a 1,6 % všech mobilních telefonů (STATISTA 2020).

Další problematickou oblastí je prudký nárůst využívání služeb cloud computingu v posledních 5 letech jak ze strany firem, tak ze strany jednotlivců, což údaje Eurostatu odrážejí ve všech analyzovaných zemích střední a východní Evropy. Ukládáním dat v cloudu v jakékoli podobě se zvyšuje množství a citlivost dostupných informací, které mohou být vystaveny úniku dat nebo jinému kybernetickému útoku, a tím i atraktivita pro potenciální kyberzločince, kteří se zaměřují na malé a střední podniky a jednotlivce, u nichž je méně pravděpodobné, že mají zavedeny silné bezpečnostní protokoly a postupy v oblasti IKT.

V kontextu rostoucího využívání internetu v počítačích a mobilních telefonech ve firmách i domácnostech tato čísla naznačují obrovské množství narušení kybernetické bezpečnosti a incidentů nad rámec těch, které byly nahlášeny, a proto jsou kybernetické hrozby jedním z nejvíce rušivých prvků pro podniky a společnosti v zemích střední a východní Evropy.

  1. Reakce podniků na bezpečnost ICT

V rámci boje proti těmto útokům přijaly podniky v zemích střední a východní Evropy několik opatření. Obecně lze říci, že přibližně 90 % všech společností v analyzovaných zemích střední a východní Evropy používá nějakou formu bezpečnostního opatření v oblasti ICT (EUROSTAT 2021). Nicméně v porovnání se souhrnnou úrovní EU existují relevantní rozdíly v míře, v jaké společnosti v různých zemích střední a východní Evropy zavádějí konkrétní bezpečnostní opatření v oblasti ICT.

% všech společností (2019), které používají: Polsko Česká republika Slovensko Maďarsko Litva EU
Aktuální software 81% 89% 85% 82% 80% 87%
Dokumenty o bezpečnostních opatřeních, praktikách a postupech v oblasti ICT 23% 32% 28% 17% 36% 33%
Zálohování dat na samostatné místo 57% 82% 72% 59% 68% 76%
Pravidelné hodnocení rizik ICT 24% 37% 30% 14% 24% 33%
Zaměstnanci jsou si vědomi svých povinností v oblasti bezpečnosti ICT 49% 76% 64% 48% 67% 61%
Povinné školení v oblasti bezpečnosti ICT 32% 31% 29% 10% 21% 22%

Zdroj: vlastní zpracování z databáze Eurostatu (EUROSTAT 2021)

Jak je patrné, polské a maďarské podniky ve většině oblastí zaostávají za evropským měřítkem, zatímco slovenské a litevské podniky jsou na úrovni agregátu EU. Česká republika ve většině ukazatelů trvale překonává úroveň EU. Je třeba zdůraznit, že i přes viditelné rozdíly mají společnosti v zemích střední a východní Evropy zavedeny mechanismy pro prevenci a řešení kybernetických útoků. Nebo alespoň na papíře ano.

V roce 2018 vydala platforma CYBERSEC HUB zprávu s názvem “Cyber Threat CEE Region 2018”, která obsahovala studii provedenou prostřednictvím průzkumu veřejného mínění na více než 500 malých a středních podnicích v Polsku, Česku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku (The Kosciuszko Institute 2018). Ze zprávy vyplynulo, že více než 65 % společností v regionu nemá strategii kybernetické bezpečnosti na ochranu dat zákazníků, přičemž nejperspektivnější zemí je v tomto ohledu Polsko a pouze 23 % slovenských a českých společností. Studie dále ukázala, že pouze polovina oslovených společností skutečně provádí pravidelné zálohování dat a téměř 60 % z nich používá jako prostředek zabezpečení ICT proti kybernetickým útokům klasický, zastaralý antimalwarový software.

Lze tedy s jistotou tvrdit, že přestože se bezpečnostní opatření ICT zaváděná společnostmi v zemích střední a východní Evropy vyvíjejí podobně jako na úrovni EU, stále existují významné mezery, které je třeba zaplnit, aby se vyrovnaly zbytku EU. Nicméně i v celé EU pochází většina překážek při zavádění řádných bezpečnostních opatření v oblasti ICT v soukromém sektoru z netechnických faktorů, jako je nedostatečná informovanost a nedostatek finančních prostředků věnovaných kybernetické bezpečnosti (The Hague Centre for Strategic Studies 2018). Je nezbytné, aby si společnosti s růstem a přechodem na digitalizaci uvědomily svou digitální zranitelnost a přijaly mechanismy nezbytné k prevenci a kontrole kybernetických útoků.

Vzhledem k rostoucímu kybernetickému riziku v důsledku zvyšujících se kybernetických hrozeb a s průměrnými náklady na jedno narušení dat ve výši 4 milionů dolarů by navíc společnosti měly zvážit pořízení kybernetického pojištění, které by firmu krylo v případě útoku a které prozatím mají pouze největší společnosti v zemích střední a východní Evropy (Legal Week Intelligence, CMS Law 2018).

  1. Reakce a výzvy ze strany vládních orgánů

Primární motivací kybernetických útoků jsou finance (ENISA 2020a, s. 13), přesto důsledky těchto útoků přesahují finanční sektor. S tím, jak se technologie stále více usazují v našich společnostech, získávají kybernetické útoky potenciál zaměřit se na obyvatelstvo, průmyslové sítě a kritickou infrastrukturu země. Jako příklad lze uvést, že uprostřed pandemie COVID-19 byla brněnská nemocnice v České republice vystavena kybernetickému útoku, který vyřadil z provozu všechny síťové systémy a donutil k přesměrování pacientů, což mělo kritické dopady, neboť nemocnice byla jednou z největších laboratoří COVID-19 v zemi.

Boj proti kybernetickým hrozbám se proto musí stát prioritou i pro veřejnou správu, a ne zůstat záležitostí soukromého sektoru . Jeho význam je tak velký, že většina evropských vlád i regionálních a mezinárodních organizací začala věnovat stále větší úsilí rozvoji strategií kybernetické bezpečnosti. Na národní úrovni se některé evropské země pustily do tohoto podniku tím, že koncem roku 2000 vypracovaly první národní strategické dokumenty v oblasti kybernetické bezpečnosti. Od té doby většina zemí vypracovala vlastní a všechny je aktualizují s ohledem na stále se měnící kybernetické hrozby. Na evropské úrovni byla vytvořena Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), která monitoruje a pomáhá zemím EU v jejich úsilí o kybernetickou bezpečnost a v poslední době převzala operativní a legislativní kapacity, které posilují regionální spolupráci v této oblasti.

Národní strategie

Úkolem agentury ENISA je shromažďovat a analyzovat úsilí členských států EU v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pro usnadnění analýzy národních strategických dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti počítá agentura ENISA s interaktivní mapou zobrazující dokumenty jednotlivých členských států EU (ENISA 2021a). Tento článek vyjmenovává některé rysy, které charakterizují národní strategie kybernetické bezpečnosti analyzovaných zemí střední a východní Evropy.

V Polsku národní rámec politiky kybernetické bezpečnosti na období 2017-2022 označil kybernetické hrozby za rostoucí prioritu a stanovil vizi pro rok 2022, podle níž bude Polsko odolnější vůči kybernetickým útokům, aby zajistilo poskytování veřejných a soukromých služeb polskými subjekty v kyberprostoru. Dokument určuje hlavní cíle kybernetické bezpečnosti a kroky k jejich naplnění. Některé z cílů v tomto dokumentu – a ve většině dokumentů tohoto druhu – zahrnují schopnost předcházet kybernetickým hrozbám, odhalovat je, minimalizovat a čelit jim, zvyšovat národní kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti a budovat silnou mezinárodní pozici v této oblasti. Maďarská národní strategie kybernetické bezpečnosti z roku 2013 sice postupuje podobně, když stanovuje podobné cíle, ale nejenže je zastaralá, ale ani nestanovuje konkrétní postup k jejich dosažení, pouze vágně vyjmenovává požadované výsledky a uvádí, co by se mělo udělat pro jejich dosažení.

Podobně Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2015-2020 zakotvuje podobné cíle, přičemž zdůrazňuje význam spolupráce s regionálními a mezinárodními organizacemi, jako jsou EU a NATO, a nabízí jednotnou odpověď na kybernetické výzvy bez hranic a sleduje spíše ochranu celkové integrity kybernetické sítě využívané obyvatelstvem než ochranu jednotlivých systémů.

Koncepce kybernetické bezpečnosti Slovenské republiky zdůrazňuje význam státních zásahů do zabezpečení kybernetického prostoru, neboť nedostatečná ochrana může mít za následek zranitelnost národních zájmů, ústavního a veřejného pořádku země, celkové sociální a ekonomické stability státu a ochrany životního prostředí – tedy upřesňuje a ilustruje nejvyšší důležitost účasti státu v této věci.

V neposlední řadě je Národní strategie kybernetické bezpečnosti Litevské republiky z roku 2018 jedním z nejúplnějších dokumentů ze zkoumaných zemí střední a východní Evropy. Nejenže dává jasné cíle a prostředky k jejich dosažení, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a prostřednictvím partnerství soukromého a veřejného sektoru, ale také stanoví, kdo nese odpovědnost za její realizaci a jaká kritéria budou použita pro její hodnocení. Dokument tak poskytuje mechanismy odpovědnosti, aby v něm popsaná opatření nezůstala pouhou teorií.

Přestože úspěšné přijetí národních strategií kybernetické bezpečnosti vytváří pevný základ pro ochranu soukromých a veřejných subjektů před kybernetickými hrozbami, zůstávají tyto strategie z větší části nedostatečné k dosažení svého cíle. dosavadní práce vlád zemí střední a východní Evropy odráží politickou vůli bojovat proti kyberkriminalitě, což bude v blízké budoucnosti s rostoucím významem kybernetické bezpečnosti nepochybně velmi důležité.

Kromě neodmyslitelného problému, kdy se problémy kybernetické bezpečnosti vyvíjejí mnohem rychleji než vývoj legislativy a reakce exekutivy, existují také určité sdílené, společné problémy specifické pro země střední a východní Evropy, které by měly být řešeny na regionální a mezinárodní úrovni.

Mezinárodní iniciativy

V obecné rovině se národní strategie kybernetické bezpečnosti zemí střední a východní Evropy řídí vzorem pokynů agentury ENISA a NATO. Ty zahrnují stanovení cílů v klíčových oblastech, jako je prosazování práva, ochrana kritické infrastruktury a mezinárodní spolupráce, a také určení národních center pro řešení incidentů (CERT) a vládního orgánu odpovědného za koordinaci provádění národní strategie.

Země analyzované v tomto dokumentu se jako součást Organizace Severoatlantické smlouvy účastní projektů kybernetické bezpečnosti, které Aliance vyvíjí. NATO se zabývá kybernetickou obranou jako součástí svého systému kolektivní obrany a podporuje kybernetické vzdělávání, sdílení informací a vzájemnou pomoc proti kybernetickým hrozbám. Členové NATO se navíc mohou spolehnout na týmy rychlé kybernetické reakce, které jim v případě kybernetického útoku kdykoli poskytnou pomoc. Na bruselském summitu v roce 2018 se členové NATO dohodli na vytvoření Centra kybernetických operací, které bude disponovat obrannými i útočnými kapacitami a které by mělo být funkční do roku 2023 (Reuters 2018).

Členové NATO se stali terčem kybernetických útoků ruského a různého původu (EUISS 2018). Avšak teprve poté, co Rusko v roce 2014 při anexi Krymu rozsáhle využilo digitální hybridní válku, aktualizovala Aliance svou kybernetickou politiku a zahrnula kybernetické útoky do kolektivní obrany (Atlantic Council 2014). Tím, že jsou závažné kybernetické útoky považovány za digitální ekvivalent útoků podle článku 5 Washingtonské smlouvy, zahrnuje deštník kolektivní obrany NATO také digitální agrese proti spojencům (NATO 2019).

Úsilí Transatlantické aliance je pro země v regionu střední a východní Evropy zásadní pro prevenci, odstrašení a odražení kybernetických útoků. Schopnosti NATO jsou však pouze vojenské, a proto nepředstavují ucelený nadnárodní projekt kybernetické bezpečnosti. Aby se Aliance mohla rozvíjet, zvýšila svou spolupráci s Evropskou unií, která však počítá s legislativními mechanismy, jež by zajistily společnou integrovanou reakci ve všech členských státech EU (Ilves, et al. 2016). Od svého vzniku v roce 2005 se agentura ENISA posunula od prostých školících účelů k získávání operačních a regulačních schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Další úsilí vyvrcholilo v roce 2013 vytvořením strategie kybernetické bezpečnosti EU pro “otevřený, bezpečný a zabezpečený kyberprostor”. Strategie stanoví pět priorit zaměřených na civilní, kriminální, vojenské, průmyslové a mezinárodní cíle (Evropská komise 2013). K jejich dosažení strategie zahrnuje vytvoření Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě a návrh směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS). Směrnice NIS z roku 2016, která má být transponována do členských států EU do roku 2018, se zaměřila na posílení individuálních národních schopností členských států EU v oblasti kybernetické bezpečnosti, podporu přeshraniční spolupráce a zajištění jejich dohledu nad kritickými vnitrostátními tržními subjekty (ENISA 2021c).

Čtyři roky po jejím vytvoření zpráva agentury ENISA z roku 2020 zjistila, že 82 % organizací, kterých se směrnice NIS týká, vnímá pozitivní dopad na svou informační bezpečnost (ENISA 2020b). Mezi tyto organizace patří francouzské, německé, italské, španělské a polské společnosti klasifikované jako provozovatelé základních služeb (OES) nebo poskytovatelé digitálních služeb (DSP). OES jsou společnosti, jejichž hlavní činnost se týká klíčových odvětví, jako je energetika, doprava, bankovní a finanční služby, zdravotnictví a kritická fyzická a digitální infrastruktura, a DSP se týkají online tržišť, online vyhledávačů a služeb cloud computingu – všechny tedy pracují v oblastech kritických pro národní stabilitu.

Studie zjistila, že více než 80 % dotázaných organizací prohlásilo, že směrnici o bezpečnosti sítí a informací buď již zavedly, nebo ji právě zavádějí. V číslech se úspěch směrnice NIS projevuje v průměrném rozpočtu 175 000 EUR na organizaci na její implementaci, přičemž více než 50 % organizací muselo za tímto účelem najmout další bezpečnostní odborníky. Ve skutečnosti téměř 60 % organizací uvedlo, že utrpělo závažné incidenty v oblasti bezpečnosti informací, přičemž dvě třetiny z nich deklarovaly, že jejich důsledkem byl přímý finanční dopad ve výši až 500 000 EUR (ENISA 2020b), což je znepokojivá skutečnost, která podtrhuje význam vytvoření celoevropských rámců podporujících plánování kybernetické bezpečnosti v zemích EU.

Účinek směrnice o bezpečnosti sítí a informací lze ocenit také na rostoucím počtu CERT v celé Evropě. V roce po jejím přijetí v roce 2016 již všechny evropské země splnily povinnost vyplývající ze směrnice NIS počítat s alespoň jedním CERT, který by koordinoval reakce proti kybernetickým hrozbám na národní úrovni. Pět let po jejím přijetí se počet CERT, a to jak veřejných, tak soukromých, výrazně zvýšil. Stále však existují velké rozdíly ve stupni vyspělosti schopností reakce napříč evropskými státy. Tento rozdíl zůstává jednou z nejdůležitějších překážek pro dosažení další přeshraniční spolupráce proti kybernetickým útokům na regionální úrovni (ENISA 2021c).

Tyto rozdíly jsou přítomny i v regionu střední a východní Evropy. Česká republika vede žebříček CERT na úrovni EU a střední a východní Evropy s 54 centry, přičemž od roku 2017 do roku 2021 téměř zdvojnásobila počet svých jednotek reakce. Za ní následuje Polsko, které během čtyř let zčtyřnásobilo počet svých jednotek CERT, a to ze 6 v roce 2017 na 24 v roce 2021. Slovensko, Litva a Maďarsko výrazně zaostávají s pouhými 10, 8, resp. 3 jednotkami CERT (ENISA 2021b, The Hague Centre for Strategic Studies 2018, 48-51). Je tedy zřejmé, že i když zpráva agentury ENISA za rok 2020 dokládá posun směrem k posílení investic do bezpečnosti IKT v klíčových odvětvích v důsledku směrnice o bezpečnosti sítí a informací, údaje ukazují, že dopad evropské směrnice na posílení kapacit reakce nebyl v zemích EU a střední a východní Evropy homogenní.

Digilisation Poland Ukraine Hungary Houseold corporate other  CERT

Zdroj: vlastní zpracování z databáze ENISA (ENISA 2021b) a HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies 2018, 50).

Mimo iniciativy spolupráce na úrovni EU nebo NATO se v posledním desetiletí objevilo několik iniciativ na posílení spolupráce mezi středoevropskými zeměmi. V roce 2013 Česká republika a Rakousko iniciovaly vznik Středoevropské platformy kybernetické bezpečnosti (CECSP), regionálního rámce, který by zahrnoval země Visegrádské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko a Českou republiku) a Rakousko. Hlavním cílem CECSP je dosáhnout užší regionální spolupráce, která umožní regionu střední a východní Evropy vystupovat na evropských a transatlantických fórech jako celek a reprezentovat tak jednotnou regionální pozici, která byla předem projednána. V tomto ohledu již byla spolupráce zemí střední a východní Evropy v rámci CECSP využita k ovlivnění debaty a jednání o směrnici o bezpečnosti sítí a informací a o Aktu EU o kybernetické bezpečnosti. CECSP rovněž poskytuje zemím střední a východní Evropy regionální platformu pro diskusi a spolupráci při právním a technickém provádění iniciativ EU a NATO (Tikos a Krasznay 2019).

Výzvy

Země střední a východní Evropy mají před sebou ještě mnoho práce, aby dosáhly dobře vyvinutých a soudržných pro-ICT regulačních rámců, včetně těch, které se týkají zákonů na ochranu duševního vlastnictví/IT. To způsobilo, že vývoj odvětví IKT v regionu, včetně odvětví kybernetické bezpečnosti, není optimální (Digital McKinsey 2018). Aby země střední a východní Evropy tyto problémy překonaly a posílily svůj digitální hospodářský růst, měly by se vyhnout zbytečnému šíření neúčinných norem zaměřených na ICT vytvořením soudržného právního rámce, který by řešil hlavní problémy v tomto odvětví a podporoval mezinárodní a veřejno-soukromé synergie. Podpora digitálního hospodářského růstu v regulovaném a kontrolovaném prostředí by rovněž pomohla snížit hrozby pro kybernetickou bezpečnost a usnadnila by provádění podnikových a vnitrostátních strategií kybernetické bezpečnosti.

Kromě toho by ukončení digitálního “odlivu mozků” neboli úniku talentů, kterým země střední a východní Evropy trpí, umožnilo jejich odvětví ICT a kybernetické bezpečnosti vzkvétat a růst nezávisleji na zahraničních poskytovatelích ICT služeb a produktů (Digital McKinsey 2018). Posílení národních aktérů na trhu kybernetické bezpečnosti ve střední a východní Evropě by zvýšilo autonomii zemí střední a východní Evropy v debatách o kybernetické bezpečnosti v regionálních a mezinárodních organizacích. Koordinací své činnosti na mnohostranných fórech, jako je EU nebo NATO, prostřednictvím dialogu v regionálních institucích, jako je CECSP, by navíc region střední a východní Evropy mohl zvýšit svůj vliv na klíčové debaty v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Rozdíly v provádění společných cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci mezinárodních organizací brání hlubší úrovni spolupráce mezi zeměmi střední a východní Evropy. Další rozvoj jejich reakčních kapacit posílením národních sítí CERT je nezbytným krokem podporujícím vzájemnou součinnost pomoci mezi zeměmi EU a SVE.

Celkově lze říci, že navzdory snahám o spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti, které přinesly slibné výsledky, země EU a střední a východní Evropy stále potřebují hluboké právní a politické změny, aby dosáhly svého skutečného potenciálu – změny, k jejichž provedení bude zapotřebí velká politická vůle.

  1. Závěr

Země střední a východní Evropy přecházejí na digitalizaci na podnikové, individuální i veřejné úrovni. Vývoj zde zkoumaných ukazatelů dokazuje, že používání počítačů a internetu je v zemích střední a východní Evropy dostupnější a všeobecnější. Tento přechod s sebou nese silné obavy o kybernetickou bezpečnost v soukromém sektoru. Čím vyšší je míra digitalizace v zemích střední a východní Evropy, tím atraktivnější a zranitelnější budou vůči potenciálním kybernetickým útokům. Investice do kybernetické bezpečnosti se někdy nemusí jevit jako rozhodující priorita vzhledem k jejímu obrannému charakteru, neboť je potřebná pouze v případě, že je cílem kybernetického útoku. Vedoucí představitelé podniků a veřejných subjektů by však měli odhlédnout od absence hmatatelných, okamžitých přínosů plynoucích z přijetí silných bezpečnostních opatření v oblasti informačních a komunikačních technologií a považovat je za investici, která zajistí jejich budoucí stabilitu a úspěch.

Korporace v zemích střední a východní Evropy obecně začaly vyvíjet a zavádět bezpečnostní opatření v oblasti ICT, a přestože některá z nich jsou na stejné úrovni jako v EU, nebo ji dokonce překonávají, stále nejsou dostatečná k účinnému odrazení a odvrácení kybernetických útoků. Vlády v zemích střední a východní Evropy vyvinuly úsilí při tvorbě národních strategických dokumentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, čímž vyjádřily svůj kompromis podílet se na budování silných národních systémů kybernetické bezpečnosti.

Zavedená opatření k prevenci, odhalování a potírání kybernetických útoků jsou však stále nedostatečná. Podniky obecně postrádají strategii kybernetické bezpečnosti, která by jim poskytovala kompletní a ucelená bezpečnostní opatření. Nejsou dostatečně často aktualizována a nedaří se je účinně provádět tak, aby bylo dosaženo cílů, které jsou v nich stanoveny. Pro účinná ochranná opatření v rychle se měnícím prostředí kybernetické bezpečnosti je nezbytné mít komplexní, dobře vypracovanou a aktualizovanou podnikovou kybernetickou strategii. Počítat s dostatečným školením zaměstnanců, monitorováním systémů, detekcí hrozeb a protokoly a postupy hlášení narušení může znamenat rozdíl mezi odrazením od kybernetických útoků a schopností je zvládnout a úplným podřízením se agresorovi.

Na vládní úrovni by aktualizace národních strategií kybernetické bezpečnosti, zavedení transparentních mechanismů kontroly jejich provádění, podpora regulačního prostředí příznivého pro ICT a prevence “odlivu mozků” umožnily vládám zemí střední a východní Evropy lépe řešit problémy kybernetické bezpečnosti. Kromě toho by podpora iniciativ regionální a mezinárodní spolupráce vytvořila synergie a pomohla poskytnout regionální řešení šitá na míru, zejména v regionu střední a východní Evropy.

Při pohledu do budoucnosti a v návaznosti na první kroky učiněné na summitu inovátorů střední a východní Evropy v roce 2017 by projekty, jako je iniciativa Digitální tři moře, umožnily vytvoření společných bezpečnostních modelů a standardů, přeshraničních projektů kybernetické infrastruktury, jako je digitální dálnice 3 moří, a další spolupráci v oblasti boje proti informační válce. Podpora regionální spolupráce prostřednictvím institucí, jako je CECSP, a podpora veřejně-soukromých iniciativ, jako je Iniciativa Digitální tři moře, by umožnila zemím střední a východní Evropy stát se podnikateli v oblasti politiky a převzít vedoucí úlohu v evropské debatě o kybernetické bezpečnosti (The Kosciuszko Institute 2018).

V digitální éře čelí země střední a východní Evropy nárůstu počtu kybernetických útoků namířených proti veřejnému i soukromému sektoru a jejich potenciálu narušení. V zájmu řešení výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti by se země střední a východní Evropy měly zaměřit na rozvoj a aktualizaci svých národních strategií kybernetické bezpečnosti a na dosažení další regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti IKT. Jen tak budou země střední a východní Evropy plně využívat potenciál pro růst a rozvoj, který digitalizace poskytuje.

Odkazy

Atlantická rada. Aktualizace politiky NATO: Nabízí členům ochranu proti kybernetickým útokům podle článku 5. 30. června 2014. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/nato-updates-policy-offers-members-article-5-protection-against-cyber-attacks/.

CSIS. The Kremlin Playbook (Kremelská příručka). Pochopení ruského vlivu ve střední a východní Evropě. Washington: Centrum pro strategická a mezinárodní studia a ekonomický program CSD, 2016.

Digitální McKinsey. The Rise of Digital Challengers: How digitization can become the next growth engine for Central and Eastern Europe (Vzestup digitálních vyzyvatelů: Jak se digitalizace může stát dalším motorem růstu střední a východní Evropy). McKinsey & Company, 2018.

AGENTURA ENISA. CSIRT Capabilities and Maturity History (Schopnosti a historie vyspělosti CSIRT). 2021c. https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/csirt-capabilities/baseline-capabilities.

-. CSIRT podle zemí – interaktivní mapa. 2021b. https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/csirt-inventory/certs-by-country-interactive-map#country=Czech%20Republic (navštíveno 18. dubna 2021).

AGENTURA ENISA. ENISA Threat Landscape 2020 – Main Incidents From January 2019 to April 2020 (Krajina hrozeb agentury ENISA 2020 – Hlavní incidenty od ledna 2019 do dubna 2020). Výroční zpráva, Attiki, Řecko: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, 2020a.

-. Národní strategie kybernetické bezpečnosti – interaktivní mapa. 2021a. https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/national-cyber-security-strategies-interactive-map (navštíveno v únoru 2021).

-. Směrnice NIS. 2021c. https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive?tab=details.

ENISA. Zpráva o investicích do NIS. ENISA, 2020b.

EUISS. Hacky, úniky a narušení. Ruské kybernetické strategie. Paříž: Chaillot Papers č. 148, 2018.

Evropská komise. Plán kybernetické bezpečnosti EU na ochranu otevřeného internetu a svobody a příležitostí online. 7. února 2013. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_94.

Výzkumná služba Evropského parlamentu. “Kybernetická bezpečnost: Jak velká je hrozba” 2019.

EUROSTAT. Databáze Eurostatu o digitální ekonomice a společnosti. 2021. https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_pgrsK5zx6I84&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view (navštíveno v březnu 2021).

Ilves, Luukas K. , Timothy J. Evans, Frank J. Cilluffo a Alec A. Nadeau. “Globální výzvy Evropské unie a NATO v oblasti kybernetické bezpečnosti: A Way Forward” PRISM, svazek 6, č. 2, 2016: 127-141.

Zpravodajství týdeníku Legal Week, Právo CMS. “Výzva kybernetické bezpečnosti ve střední a východní Evropě” 2018.

NATO. NATO se bude bránit. 27. srpna 2019. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_168435.htm?selectedLocale=en (navštíveno v dubnu 2021).

NordVPN. “Index kybernetických rizik” 2020. https://s1.nordcdn.com/nord/misc/0.13.0/vpn/brand/NordVPN-cyber-risk-index-2020.pdf.

OECD. Přístup k internetu (ukazatel). 2021a. https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm (přístup v březnu 2021).

-. Předplatné mobilního širokopásmového připojení. 2021b. https://data.oecd.org/broadband/mobile-broadband-subscriptions.htm (navštíveno v březnu 2021).

Agentura Reuters. Kybernetické velitelství NATO bude plně funkční v roce 2023. 16. října 2018. https://www.reuters.com/article/us-nato-cyber/nato-cyber-command-to-be-fully-operational-in-2023-idUSKCN1MQ1Z9.

STATISTY. Počet kybernetických bezpečnostních incidentů řešených CERT v Polsku v letech 1996-2019. Červenec 2020. https://www.statista.com/statistics/1028557/poland-cybersecurity-incidents/ (přístup v únoru 2021).

-. Podíl elektronických zařízení infikovaných malwarem ve střední a východní Evropě v roce 2020. Březen 2020. https://www.statista.com/statistics/1120059/electronic-devices-infected-with-malware-cee-region/ (přístup v únoru 2021).

-. Velikost celosvětového trhu kybernetické bezpečnosti v letech 2017 až 2023. Září 2018. https://www.statista.com/statistics/595182/worldwide-security-as-a-service-market-size/ (navštíveno v únoru 2021).

Haagské středisko pro strategické studie. “Kybernetická bezpečnost: Zajištění informovanosti a odolnosti soukromého sektoru v celé Evropě tváří v tvář rostoucím kybernetickým rizikům.” Studie pro Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), Haag, 2018.

Kosciuszkův institut. “Zpráva o kybernetických hrozbách ve střední a východní Evropě za rok 2018, CYBERSEC Hub” Zpracoval Robert Siudak. Evropský trh kybernetické bezpečnosti, svazek 2, č. 2, roč. 3-4 (2018): 24-30.

Kosciuszkův institut. Iniciativa Digitální 3 moře: výzva k modernizaci kybernetické regionální spolupráce. Bílá kniha, Krakov, Polsko: The Kosciuszko Institute Policy Brief, 2018.

Tikos, Anita a Csaba Krasznay. Kybernetická bezpečnost v zemích V4 – přeshraniční případová studie. Budapest: CEE eDem and eGov Days 2019, 2019, s. 163-174.

DATOVÉ SHRNUTÍ

Datový list 1. Příjmy na trhu kybernetické bezpečnosti.

Vydal Statista
Datum zveřejnění Září 2018
Původní zdroj marketsandmarkets.com
Období průzkumu 2017
ID 595182
Přístup k údajům
Tržby na celosvětovém trhu kybernetické bezpečnosti v letech 2017-2023 (v miliardách USD)
2017 137.63
2018* 151.67
2019* 167.14
2020* 184.19
2021* 202.97
2022* 223.68
2023* 248.26

Datový list 2. Zaměstnané osoby používající počítače s přístupem na World Wide Web.

Získáno dne 04/03/2021 221936
Zdroj údajů Eurostat
INDIC_IS Zaměstnané osoby používající počítače s přístupem na World Wide Web
UNIT Podíl na celkové zaměstnanosti
SIZEN_R2 Všechny podniky bez finančního sektoru (10 a více zaměstnaných osob)
GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU 43 44 46 46 48 49 50 53 54 56
Belgie 50 50 53 55 56 59 59 65
Bulharsko 21 22 24 24 25 26 27 28 29 34
Česko 33 34 36 38 37 37 42 43 46 49
Dánsko 64 67 71 71 73 73 75 77 77
Německo 52 52 51 52 52 53 54 58 59 59
Estonsko 44 44 45 42 42 44 46 48 47 51
Irsko 45 46 49 46 46 52 51 54 55 59
Řecko 33 33 37 37 38 38 38 38 38 45
Španělsko 43 47 47 47 49 50 51 51 52 56
Francie 46 45 49 51 53 54 55 61 62 61
Chorvatsko 37 38 45 42 45 44 44 45 46 50
Itálie 36 37 38 39 41 43 45 48 50 53
Kypr 36 36 37 40 39 41 42 43 43 46
Lotyšsko 38 39 40 41 41 42 44 44 44
Litva 37 39 40 38 39 40 43 44 47 55
Lucembursko 53 55 53 43 44 45 46 46 47 53
Maďarsko 26 33 33 35 34 37 39 41 42 45
Malta 34 37 39 43 46 44 45 45 50 52
Nizozemsko 57 57 58 62 61 63 69 69 69 72
Rakousko 43 44 47 52 53 55 55 58 63
Polsko 35 36 37 36 38 39 40 40 43 50
Portugalsko 31 32 35 35 36 36 38 37 38 43
Rumunsko 28 26 28 29 30 28 32 34 31 35
Slovinsko 45 48 48 47 48 51 51 53 52 54
Slovensko 37 39 40 38 39 41 42 43 44 48
Finsko 65 65 64 70 70 70 70 72 74 80
Švédsko 65 69 71 70 72 73 75 76 82 83
Norsko 66 67 66 64 67 70 71 69 72 82
Spojené království 51 53 54 56 56 57 60 61

Datový list 3. Společnosti využívající jakákoli sociální média.

Vyjádřeno na 08/03/2021 112149
Zdroj údajů Eurostat
INDIC_IS
UNIT Procento podniků
SIZEN_R2
GEO/TIME 2014 2015 2016 2017 2019
EU 34 37 42 45 50
Belgie 45 53 58 71
Bulharsko 28 30 32 34 34
Česko 25 34 36 47
Dánsko 49 56 64 68 75
Německo 33 38 47 45 48
Estonsko 28 33 39 40 49
Irsko 60 64 66 68 71
Řecko 38 37 44 50 55
Španělsko 37 40 44 51 53
Francie 30 36 41 50
Chorvatsko 37 38 42 45 52
Itálie 32 37 39 44 47
Kypr 52 57 64 67 73
Lotyšsko 19 28 26 30 41
Litva 36 42 45 50 55
Lucembursko 36 39 49 54 62
Maďarsko 26 29 34 38 38
Malta 66 72 71 73 84
Nizozemsko 58 63 65 68 74
Rakousko 41 42 50 53 60
Polsko 22 22 25 27 37
Portugalsko 39 38 44 46 50
Rumunsko 22 25 30 35 33
Slovinsko 39 42 46 47 50
Slovensko 29 34 34 39 42
Finsko 46 50 60 63 71
Švédsko 48 53 58 65 72
Norsko 53 60 68 72 76
Spojené království 44 54 59 63 72

Datový list 4. Společnosti, které mají softwarové balíčky ERP pro sdílení informací mezi různými funkčními oblastmi.

Poslední aktualizace 08/02/2021 110124
Vytěženo dne 04/03/2021 222817
Zdroj údajů Eurostat
INDIC_IS Podniky, které mají softwarový balík ERP pro sdílení informací mezi různými funkčními oblastmi
JEDNOTKA Procento podniků
SIZEN_R2 Všechny podniky bez finančního sektoru (10 a více zaměstnanců)
GEO/TIME 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2019
EU 23 24 29 34 38 36 36
Belgie 40 33 41 47 50 54 53
Bulharsko 11 20 20 27 25 23 23
Česko 21 24 23 28 30 28 38
Dánsko 29 33 33 42 47 40 50
Německo 29 24 30 35 56 38 29
Estonsko 7 10 15 17 22 28 26
Irsko 20 19 22 23 25 28 28
Řecko 36 37 40 37 37 38
Španělsko 22 22 31 36 35 46 43
Francie 24 33 33 35 39 38 48
Chorvatsko 15 19 28 29 26 26
Itálie 22 21 27 37 36 37 35
Kypr 17 21 28 36 43 35 33
Lotyšsko 8 10 8 10 16 25 32
Litva 11 23 40 34 40 47 48
Lucembursko 21 23 36 39 39 41 41
Maďarsko 8 9 13 16 16 14 14
Malta 18 24 25 31 30 29 32
Nizozemsko 22 26 34 40 45 48 48
Rakousko 25 26 32 45 41 40 43
Polsko 11 13 17 22 21 26 29
Portugalsko 26 31 32 40 44 40 42
Rumunsko 19 20 15 21 22 22 23
Slovinsko 21 28 28 30 33 30 33
Slovensko 17 20 31 28 30 31 31
Finsko 28 33 37 39 37 39 43
Švédsko 35 38 45 43 31 37
Norsko 19 20 25 34 32 30 34
Spojené království 6 9 11 12 17 19 24

Datový list 5. Přístup domácností k internetu.

c
https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm
Procento
ČAS CZE POL SVK HUN LTU
2005 19.05 30.44 22.97 22.12 15.78
2006 29.25 35.94 26.58 31.65 34.51
2007 35.12 40.98 46.11 37.72 44.36
2008 45.86 47.6 58.34 46.63 50.94
2009 54.18 58.59 62.23 53.42 60
2010 60.52 63.44 67.48 58.41 60.58
2011 66.63 66.64 70.78 63.22 60.14
2012 72.55 70.49 75.44 66.81 60.12
2013 72.62 71.9 77.91 69.66 64.73
2014 77.99 74.76 78.35 73.06 65.97
2015 78.98 75.78 79.48 75.64 68.26
2016 81.65 80.45 80.52 79.18 71.75
2017 83.24 81.88 81.33 82.35 74.97
2018 86.36 84.19 80.84 83.31 78.38
2019 87 86.75 82.19 86.2 81.52

Datový list 6. Předplatné mobilního širokopásmového připojení.

Předplatné mobilního širokopásmového připojení (na 100 obyvatel)
https://data.oecd.org/broadband/mobile-broadband-subscriptions.htm
Procento
ČAS CZE POL SVK HUN LTU OCDE
2009 3.533 42.367 15.342 6.13 NE AV. 31.568
2010 5.157 47.998 20.79 7.775 NE AV. 43.366
2011 38.155 49.673 32.352 17.197 60 55.259
2012 45.009 58.026 35.427 23.159 60.58 60.89
2013 53.288 54.532 50.428 26.476 60.14 70.291
2014 68.073 55.292 59.91 34.267 60.12 79.852
2015 73.597 61.55 67.973 40.081 64.73 88.776
2016 80.737 79.369 79.188 44.808 65.97 96.88
2017 82.881 94.372 82.779 48.79 68.26 102.453
2018 88.306 108.386 86.093 67.334 71.75 109.972
2019 92.682 116.986 89.212 73.371 74.97 114.731

Datový list 7. Frekvence denního používání počítače jednotlivci.

Získáno dne 08/03/2021 201801
Zdroj údajů Eurostat
INDIC_IS Frekvence denního používání počítače
JEDNOTKA Procento jednotlivců
IND_TYPE Všichni jednotlivci
GEO/TIME 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
EU 44 48 51 54 57 58 60 61 62 62
Belgie 54 55 59 64 68 68 70 71 71 72
Bulharsko 25 28 34 35 39 42 43 46 47 52
Česko 33 37 40 44 45 23 54 60 62 66
Dánsko 69 73 75 78 80 81 83 82 82 83
Německo 57 61 63 67 68 69 71 73 74 74
Estonsko 45 47 54 59 60 61 64 72 75 74
Irsko 43 47 46 52 58 60 61 63 63 62
Řecko 28 30 32 35 40 42 47 49 54 57
Španělsko 36 39 43 47 49 52 51 51 50 47
Francie 49 54 57 60 63 65 65 65 64 61
Chorvatsko 31 32 39 43 46 49 54 55 55 51
Itálie 38 41 44 49 50 52 54 55 57 52
Kypr 34 34 42 47 49 51 55 57 61 63
Lotyšsko 41 45 48 50 54 58 60 62 63 66
Litva 34 41 45 47 47 49 53 57 56 61
Lucembursko 62 68 75 77 78 81 81 82 81 82
Maďarsko 44 48 49 51 56 59 62 65 62 66
Malta 37 39 47 51 57 58 60 62 66 68
Nizozemsko 70 71 76 78 80 81 80 81 80 80
Rakousko 55 58 56 59 63 64 65 64 67 66
Polsko 34 38 42 45 48 49 48 52 53 60
Portugalsko 35 35 39 42 45 47 50 51 53 51
Rumunsko 18 20 23 24 26 31 34 34 38 45
Slovinsko 43 44 51 57 57 56 59 58 60 64
Slovensko 46 55 56 63 59 61 63 63 61 68
Finsko 65 69 69 74 77 79 79 78 79 78
Švédsko 68 72 76 78 81 79 79 79 74 80
Norsko 73 75 78 83 83 87 85 85 79 83
Spojené království 58 61 67 70 72 74 75 78 75 78

Datový list 8. Interakce s orgány veřejné správy při používání internetu v posledních 12 měsících.

Získáno dne 08/03/2021 153139
Zdroj údajů Eurostat
INDIC_IS Interakce s orgány veřejné správy při používání internetu (posledních 12 měsíců)
JEDNOTKA Procento jednotlivců
IND_TYPE Všichni jednotlivci
GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU 41 44 42 46 46 48 49 51 53 56
Belgie 47 50 50 55 52 55 55 56 59 61
Bulharsko 25 27 23 21 18 19 21 22 25 27
Česko 42 31 29 37 32 36 46 53 54 57
Dánsko 81 83 85 84 88 88 89 92 92 91
Německo 50 51 49 53 53 55 53 57 59 66
Estonsko 53 54 48 51 81 77 78 79 80 80
Irsko 44 49 45 51 50 52 55 54 61 62
Řecko 27 34 36 45 46 49 47 50 52 53
Španělsko 38 44 44 49 49 50 52 57 58 63
Francie 57 61 60 64 63 66 68 71 75
Chorvatsko 17 26 25 32 35 36 32 36 33 41
Itálie 22 19 21 23 24 24 25 24 23
Kypr 29 30 30 41 34 38 42 42 50 53
Lotyšsko 41 47 35 54 52 69 69 66 70 76
Litva 29 36 34 41 44 45 48 51 55 58
Lucembursko 60 61 56 67 70 76 75 63 60 63
Maďarsko 38 42 37 49 42 48 47 53 53 60
Malta 37 41 32 41 42 45 46 47 50 55
Nizozemsko 62 67 79 75 75 76 79 82 81 86
Rakousko 51 53 54 59 57 60 62 66 70 72
Polsko 28 32 23 27 27 30 31 35 40 42
Portugalsko 37 39 38 41 43 45 46 42 41 45
Rumunsko 7 31 5 10 11 9 9 9 12 13
Slovinsko 46 48 52 53 45 45 50 54 53 67
Slovensko 48 42 33 57 51 48 47 51 59 62
Finsko 68 70 69 80 79 82 83 83 87 88
Švédsko 74 78 78 81 73 78 84 83 86 86
Norsko 78 78 76 82 81 85 84 90 87 92
Švýcarsko 71 75 75
Spojené království 40 43 41 51 49 53 49 59 63 57

Datový list 9. Používání internetu při odesílání vyplněných formulářů v posledních 12 měsících.

Získáno dne 04/03/2021 221806
Zdroj údajů Eurostat
INDIC_IS Používání internetu při odesílání vyplněných formulářů (posledních 12 měsíců)
JEDNOTKA Procento jednotlivců
IND_TYPE Všichni jednotlivci
GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU 20 22 21 25 25 27 29 33 36 38
Belgie 26 29 32 36 34 35 37 37 40 41
Bulharsko 10 11 8 7 9 7 8 9 10 15
Česko 33 13 7 11 10 12 14 26 25 29
Dánsko 64 69 66 66 69 71 71 73 74 68
Německo 15 15 14 16 17 17 18 19 21 26
Estonsko 36 33 30 32 71 68 70 71 74 75
Irsko 34 38 36 46 46 48 52 49 55 54
Řecko 13 18 20 24 25 26 24 24 28 27
Španělsko 17 22 24 29 30 32 33 41 47 49
Francie 36 40 32 42 49 53 59 64
Chorvatsko 6 9 10 13 15 17 15 16 19 25
Itálie 8 8 10 11 12 12 13 15 14
Kypr 13 15 10 19 17 22 24 26 34 40
Lotyšsko 22 17 13 19 29 31 39 50 56 63
Litva 24 29 28 31 31 33 37 41 43 45
Lucembursko 25 25 25 35 35 35 36 31 36 36
Maďarsko 18 20 18 24 24 24 29 37 39 37
Malta 16 17 13 20 22 19 20 23 28 35
Nizozemsko 48 50 57 57 53 55 56 59 58 73
Rakousko 24 26 28 30 31 33 37 45 47 50
Polsko 9 11 11 15 16 19 21 25 31 34
Portugalsko 28 27 27 29 28 29 32 30 30 34
Rumunsko 3 4 2 3 5 4 4 4 6 7
Slovinsko 14 15 21 21 18 17 18 19 21 32
Slovensko 11 17 16 17 13 15 15 16 18 19
Finsko 40 45 45 56 58 60 66 65 72 74
Švédsko 42 45 46 50 45 48 72 74 77 74
Norsko 53 51 50 56 58 62 60 66 68 81
Švýcarsko 44 43 45
Spojené království 23 26 22 34 32 34 35 45 51 39

Datový list 10. Počet kybernetických bezpečnostních incidentů řešených CERT v Polsku v letech 1996 až 2019.

Statistika jako datový soubor aplikace Excel
Počet kybernetických bezpečnostních incidentů řešených CERT* v Polsku v letech 1996 až 2019
Přístup k údajům
Zdroj CERT Polska
Provedl CERT Polska
Období průzkumu 1996 až 2019
Region Polsko
Vydal CERT Polska
Datum vydání Červenec 2020
Původní zdroj Krajobraz bezpieczestwa polskiego Internetu w 2019 roku, strana 12
ID 1028557
ROK ÚTOKY ZPRACOVÁVANÉ POMOCÍ CERTIFIKÁTŮ
1996 50
1997 75
1998 100
1999 105
2000 126
2001 741
2002 1,013
2003 1,196
2004 1,222
2005 2,516
2006 2,427
2007 2,108
2008 1,796
2009 1,292
2010 674
2011 605
2012 1,082
2013 1,219
2014 1,282
2015 1,456
2016 1,926
2017 3,182
2018 3,739
2019 6,484

Datový list 11. Bezpečnostní opatření společnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Bezpečnostní opatření ICT zavedená společnostmi
Vyjádřeno ke dni 10.03.21
Zdroj údajů Eurostat
SIZEN_R2 Všechny podniky bez finančního sektoru (10 a více zaměstnaných osob)
UNIT Procento podniků
ROK 2019
GEO/ČAS Aktualizovaný software Zálohování dat (jiné umístění) Pravidelné hodnocení rizik ICT Firemní dokumenty o bezpečnosti ICT Povinné školení o povinnostech v oblasti ICT Informovanost zaměstnanců o povinnostech v oblasti ICT Bezpečnost ICT: vlastní zaměstnanci Bezpečnost ICT: externí dodavatelé
EU 87 76 33 33 22 61 40 65
Belgie 87 80 43 34 20 57 40 77
Bulharsko 74 51 23 18 12 51 38 51
Česko 89 82 37 32 31 76 44 66
Dánsko 88 85 49 56 35 70 60 69
Německo 95 89 34 37 17 68 43 68
Estonsko 71 64 23 27 42 55 41 54
Irsko 89 85 54 54 35 76 50 61
Řecko 61 53 25 15 10 33 30 57
Španělsko 86 82 28 33 21 54 38 67
Francie 86 68 33 26 19 55 40 67
Chorvatsko 84 78 24 41 16 47 49 71
Itálie 89 79 34 34 35 73 31 66
Kypr 79 69 35 32 18 59 37 67
Lotyšsko 75 61 30 42 20 68 30 74
Litva 80 68 24 36 21 67 46 64
Lucembursko 87 79 31 27 21 52 46 63
Maďarsko 82 59 14 17 10 48 32 45
Malta 87 76 40 32 21 59 40 64
Nizozemsko 92 86 53 42 18 56 48 74
Rakousko 82 88 28 36 22 63 44 60
Polsko 81 57 24 23 32 49 34 69
Portugalsko 90 74 41 28 27 54 46 75
Rumunsko 64 40 16 17 7 49 39 43
Slovinsko 77 62 21 35 15 53 37 61
Slovensko 85 72 30 28 29 64 36 65
Finsko 94 83 60 44 25 66 65 62
Švédsko 91 83 52 52 26 66 57 59
Norsko 91 81 44 32 29 61 52 52
Spojené království 90 75 43 48 37 69 48 45

Datový list 12. CERT v Evropě.

Počet veřejných a soukromých CERT v Evropě v letech 2017 a 2021

Země 2017 2021
Bulharsko 1 1
Estonsko 2 2
Chorvatsko 2 2
Slovinsko 1 2
Lotyšsko 1 2
Kypr 1 2
Irsko 4 3
Maďarsko 3 3
Malta 2 3
Finsko 5 5
Řecko 4 6
Litva 6 8
Belgie 5 8
Rumunsko 6 9
Rakousko 5 10
Slovensko 4 10
Lucembursko 10 11
Dánsko 8 11
Norsko 18
Švédsko 12 20
Polsko 6 24
Spojené království 23 27
Nizozemsko 18 29
Itálie 10 29
Francie 25 41
Portugalsko 5 42
Německo 33 47
Česká republika 25 54
Španělsko 18 59
×