Skip to main content

Rumunsko je po Nizozemsku druhým největším producentem zemního plynu v Evropské unii. V současné době vyrábí 11 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně, což je dostatečné pro pokrytí jeho potřeb v létě, ale v zimě to může být nedostatečné. V zásobách zemního plynu je na 49. místě na světě, přičemž jeho zásoby téměř desetkrát převyšují jeho roční spotřebu.[1] Podle údajů provozovatele soustavy Transgaz přešlo Rumunsko koncem listopadu poprvé po téměř roce a půl na čistý vývoz plynu, protože pomalá poptávka umožnila zemi vyrovnat bilanci pouze na základě domácí produkce a zásobníků.[2]

Krize na Ukrajině se na druhé straně stala impulsem k ukončení dlouholeté patové situace a zvýšení vrtů v Černém moři s cílem získat přístup k potenciálně významným zásobám zemního plynu, které by Rumunsko mohlo vyvážet. Taková investice by měla velký význam a sousedé Rumunska by ji uvítali. Patří mezi ně Moldavsko, Ukrajina, Maďarsko a balkánské země, které neustále hledají nové zdroje energie.[3]

Zemní plyn

Rumunsko má největší trh se zemním plynem ve střední Evropě a bylo první zemí, která začala využívat zemní plyn pro průmyslové účely. Jako druhý největší producent zemního plynu v Evropské unii se značnými zásobami, včetně nově objevených v Černém moři, je Rumunsko zemí v regionu, která dováží nejméně zemního plynu. Má výhodnou polohu mezi rozvinutými trhy ve střední Evropě a zdroji dodávek v jihovýchodní Evropě. Kromě toho má Rumunsko spojení s Bulharskem, Ukrajinou, Maďarskem a Moldavskem a také zásobníky.

V poslední době začalo Rumunsko dodávat zemní plyn do Moldavska, které se snaží uspokojit poptávku po energii uprostřed ruské invaze na Ukrajinu. Dne 3. prosince začal plyn proudit plynovodem spojujícím východorumunské město Jasy s moldavským pohraničním městem Ungheni.[4]

Přestože potenciál rozvoje LNG na rumunském území u Černého moře by mohl pro EU znamenat významnou změnu, v současné době v Černém moři chybí terminál LNG. Vzhledem k postoji Turecka k průjezdu tankerů LNG přes Istanbul a Bosporskou úžinu je vstup do tohoto odvětví vysoce konkurenční a kapitálově náročný. Projekt Constanta LNG by mohl být uveden do provozu do roku 2026, ale stále jsou zapotřebí soukromé investice.

Rumunsko má potenciál stát se největším čistým vývozcem zemního plynu v Evropské unii, mimo jiné díky svým nevyužitým ložiskům plynu v Černém moři. Předpokládá se, že jeho zásoby plynu na pevnině dosahují 100 miliard metrů krychlových, zatímco zásoby v hlubokých vodách Černého moře se odhadují na 42 až 84 miliard metrů krychlových.[5] Toto množství je dostatečné jak pro domácí spotřebu, tak pro vývoz.

Tomuto pododvětví bude věnována značná pozornost při rozvoji, provozu a údržbě pobřežních a černomořských ložisek: objev nových zásob plynu v černomořské pánvi představuje příležitost pro společnosti s odbornými znalostmi v oblasti vrtání, přepravy, rafinace a modernizace stávajících zařízení.

Jaderná energetika

Jaderná energie bude nedílnou součástí rumunského energetického mixu po mnoho příštích let.

Výstavba, uvedení do provozu a bezpečný provoz bloků 1 a 2 jaderné elektrárny Cernavoda a dalších jaderných zařízení, jako je výrobna těžké vody, výrobna jaderného paliva, výzkumné ústavy, inženýrská a pokročilá fyzikální centra a vzdělávání, poskytly Rumunsku dlouhou historii a rozsáhlé odborné znalosti v oblasti jaderné energetiky. V současné době je v Rumunsku jedna jaderná elektrárna Cernavoda se dvěma aktivními reaktory a další dva jsou ve výstavbě.[6]

Další dva jaderné reaktory v elektrárně Cernavoda připravují půdu pro nový typ jaderné technologie – malé modulární reaktory, což je nová třída jaderných štěpných reaktorů, které jsou menší než konvenční a mohou být postaveny, přepraveny, uvedeny do provozu a provozovány na jiném místě. Relevantní je skutečnost, že v červnu 2020 rumunská vláda zrušila memorandum o porozumění uzavřené s čínskou korporací ve prospěch partnerství se Spojenými státy.[7]

Zelená energie

Obnovitelná energie je v Rumunsku stále populárnějším a žádanějším tématem; rumunská vláda se navíc vášnivě věnuje zelenému přechodu jako prostředku k dosažení energetické nezávislosti.

Aby dosáhla svého cíle 30,7 % obnovitelných zdrojů energie do roku 2030,[8] Chce Rumunsko instalovat přibližně 7 GW nové kapacity, z čehož přibližně 3,7 GW budou tvořit solární projekty. Co se týče spotřeby energie, v roce 2020 bude o něco více než 24 procent spotřeby energie pocházet z obnovitelných zdrojů, což zemi řadí na 11. místo v EU a nad průměrnou úroveň unie.[9] Jednalo se o výrazný nárůst oproti 18 procentům spotřeby obnovitelných zdrojů v roce 2019.[10]

Eurostat renewable 2020

Zdroj: Eurostat

V rámci národního režimu net meteringu Rumunsko navíc podporuje rozvoj střešní fotovoltaiky (FV) prostřednictvím programu Casa Verde Fotovoltaice pro solární instalace v domácnostech.[11]

Skupina Finas Group, účastník trhu se zelenou energií se sídlem v rumunské Kluži, vytvořila společný podnik se společností DTEK Renewables International Rinata Achmetova, největším soukromým investorem do energetiky na Ukrajině, za účelem rozvoje projektů zelené energie. [12] Spolupráce mezi oběma firmami začala v prosinci 2021 vytvořením větrné farmy o výkonu 60 MW v Ruginoase v župě Iași. [13] V červnu 2022 zahájily Finas Group a DTEK Renewables International nový projekt: fotovoltaický park o výkonu 65 MW na 90 hektarech ve městě Glodeni, který bude dokončen v následujícím roce.

Podle studií provedených v Rumunsku tvoří potenciál výroby zelené energie z 65 % biomasa, ze 17 % větrná energie a z 12 % sluneční energie, spolu se 4 % mikro vodní energie a 2 % geotermální energie.[14]

Území Rumunska je rozděleno do osmi zón podle energetického potenciálu biomasy: Biosférická rezervace Delta Dunaje, Dobrudža, Moldávie, Karpaty (východní, jižní, Apuseni), Transylvánská plošina, Západní nížina, Karpatské pahorkatiny a Jižní nížina. I kdyby byla výroba energie z biomasy mimořádně hospodárná, představují obrovské výdaje potřebné na zřízení a uvedení do provozu jediné kogenerační jednotky spalující biomasu významnou překážku.

Pokud jde o vodní energii, je důležité poznamenat, že Rumunsko zařadilo projekt vodní elektrárny Pașcani v župě Iaşi na seznam projektů způsobilých pro dotace EU. V roce 2018, kdy byla přehrada a vodní elektrárna z 90 % hotová, byla výstavba zastavena.

Předpokládá se, že nádrž pojme 68,7 milionu metrů krychlových vody. Měla by poskytovat vodu pro průmyslové potřeby a zavlažovat 46 000 hektarů. Na dokončení projektu v severovýchodním Rumunsku je potřeba odhadem 81 milionů eur. Vodní elektrárna je součástí projektu a má výkon 12 MW.[15]

Evropská spolupráce

V reakci na krizi COVID-19 vytvořila Evropská komise mechanismus obnovy a odolnosti s cílem poskytnout členským státům účinnou a smysluplnou finanční pomoc na urychlení provádění udržitelných reforem a souvisejících veřejných investic. Cílem NRRP je podpořit udržitelný růst urychlením provádění udržitelných reforem a doprovodných veřejných investic a podporou přechodu na zelenou a digitální ekonomiku. [16] Mezi příjemce (přímé i nepřímé) patří malé a střední podniky, velké podniky, místní orgány veřejné správy a územně správní celky.

Modernizační fond (MF) je program Evropské unie, který pomáhá deseti členským státům EU s nižšími příjmy dosáhnout jejich cílů klimatické neutrality prostřednictvím modernizace energetických systémů a zvyšování energetické účinnosti. Mezi přijímající členské státy patří Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Evropská investiční banka draží povolenky Evropské unie z Modernizačního fondu, hodnotí navrhované investice přijímajících členských států, spravuje příjmy a převádí zdroje. [17] Příkladem investice podporované z fondu v Rumunsku je výstavba osmi fotovoltaických parků a dvou plynových turbín s kombinovaným cyklem, které nahradí hnědé uhlí obnovitelnými zdroji energie a plynem pro výrobu elektřiny a také modernizují elektrické sítě.

Současné nepředvídatelné události utvářejí větší a rostoucí budoucnost rumunského energetického sektoru, který bude mít stále větší strategický význam. Díky trvalé spolupráci s evropskými partnery a odolným veřejným politikám, jejichž cílem je diverzifikace a ekologický přechod, není prognóza, že se Rumunsko v příštích letech stane jedním z mála čistých vývozců energie v EU, tak riskantní sázkou.

Zdroje

 1. https://www.worldometers.info/gas/romania-natural-gas/ ↑
 2. https://www.argusmedia.com/en/news/2396481-romania-becomes-net-gas-exporter ↑
 3. https://www.energate-messenger.com/news/223855/romania-sends-more-natural-gas-to-ukraine-and-moldova ↑
 4. https://www.radiosvoboda.org/a/news-moldova-gas-iz-rumuniji/32162916.html ↑
 5. https://www.euractiv.com/section/energy/news/romania-will-start-extracting-gas-from-black-sea-in-2026-minister-says/ ↑
 6. https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/romania.aspx ↑
 7. https://balkaninsight.com/2020/05/27/romania-cancels-deal-with-china-to-build-nuclear-reactors/ ↑
 8. https://balkangreenenergynews.com/romania-to-significantly-increase-2030-renewables-target/ ↑
 9. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics ↑
 10. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Statistics/Statistical_Profiles/Europe/Romania_Europe_RE_SP.pdf ↑
 11. https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php ↑
 12. https://www.energynomics.ro/en/2-projects-in-development-for-finas-group-and-150-million-euros-investment-plan-in-renewables/ ↑
 13. https://www.bursa.ro/finas-group-si-dtek-renewables-international-investitii-de-150-de-milioane-euro-in-energie-din-surse-regenerabile-68981848 ↑
 14. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-energy ↑
 15. https://balkangreenenergynews.com/romania-to-complete-dormant-pascani-hydropower-project-with-eu-funds/ ↑
 16. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plan-romania_en ↑
 17. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action/modernisation-fund_en ↑
×