Skip to main content

Republika Mołdawii, licząca 3,6 mln mieszkańców i ze stolicą w Kiszyniowie, położona jest w Europie Wschodniej, w pobliżu północno-wschodnich Bałkanów. Kraj ten zajmuje 33 844 km2 i graniczy od północy, wschodu i południa z Ukrainą, a od zachodu z rzeką Prut i Rumunią. Naddniestrze, pas ziemi pomiędzy Dniestrem a wschodnią granicą Mołdawii z Ukrainą, jest uznawane tylko przez trzy kraje nienależące do ONZ.

Gospodarka energetyczna Mołdawii jest w znacznym stopniu uzależniona od importu energii elektrycznej i gazu. Elektrociepłownie opalane gazem ziemnym stanowią mniej niż dwadzieścia procent rocznej produkcji energii elektrycznej w kraju. Jedyną elektrownią wodną w Mołdawii jest elektrownia wodna Costesti. Moldavskaya GRES (MGRES) dostarcza większość z pozostałych 80 procent energii w separatystycznym obszarze Naddniestrza. Ukraina jest również dostawcą energii elektrycznej do Mołdawii. Zużycie gazu ziemnego w Mołdawii zależy prawie całkowicie od importu z Rosji. MGRES przetwarza rosyjski gaz ziemny na energię elektryczną do sprzedaży na prawym brzegu. Niezależność energetyczna kraju jest jedną z najniższych na świecie.[1]

Mołdawia jest zaangażowana we wdrażanie reform określonych w trzecim pakiecie energetycznym Unii Europejskiej – zbiorze przepisów ustanowionych w 2009 r., których celem jest stworzenie zintegrowanych i konkurencyjnych rynków gazu ziemnego i energii elektrycznej. W ramach tych reform Mołdawia zreformowała i w dużej mierze sprywatyzowała swoją sieć dystrybucji energii, w tym Premier Energy, prywatne przedsiębiorstwo kontrolujące 70% krajowego systemu dystrybucji energii elektrycznej. Rząd zamierza sprywatyzować pozostałe państwowe spółki zajmujące się dystrybucją i dostawą energii elektrycznej, RED Nord S.A. i FEE Nord S.A.

Chimneys

Możliwości oferowane przez współpracę i dywersyfikację

Bezpieczeństwo energetyczne Mołdawii jest najwyższym priorytetem. Dla połączeń wysokiego napięcia między Mołdawią a Rumunią potrzebna jest stacja typu back-to-back. Większość tych projektów jest finansowana przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Dla synchronicznego połączenia z Mołdawią i Ukrainą do ENSTO-E potrzebne są kolejne inwestycje i modernizacje infrastruktury. Istnieje również możliwość wsparcia ze strony Korporacji Finansowania Rozwoju.

Realizacja trzeciego pakietu energetycznego w sektorze gazowym stworzy możliwości dostaw i handlu gazem ziemnym z alternatywnych źródeł w Europie Zachodniej lub w krajach Rumunii i Ukrainy. Rosnące koszty energii oraz inicjatywy Mołdawii mające na celu dywersyfikację źródeł gazu i energii elektrycznej stanowią szansę dla alternatywnych dostawców energii.

Rząd zamierza zwiększyć udział energii odnawialnej w miksie energetycznym poprzez finansowanie dużych projektów dotyczących energii odnawialnej w drodze konkurencyjnych zamówień publicznych.

Gazprom-logo

Wysiłki na rzecz niezależności energetycznej

Mołdawia i Rumunia współpracowały przy budowie stacji międzysystemowej HVDC typu back-to-back (B2B) oraz linii przesyłowych, umożliwiających Mołdawii fizyczne połączenie z rumuńską siecią elektroenergetyczną oraz dostęp do rumuńskich, a tym samym europejskich rynków energii elektrycznej. 16 marca 2022 roku Mołdawia przyłączyła się, wraz z Ukrainą, do Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych (ENTSO-E).

Mołdawia w dalszym ciągu czyni postępy w rozdzielaniu Moldovagaz, pionowo zintegrowanego monopolu na gaz ziemny, w celu realizacji celów trzeciego pakietu energetycznego. Rumuńska spółka Transgaz zakończyła budowę gazociągu Ungheni-Chisinau w 2021 roku. Dzięki temu Mołdawia może dalej dywersyfikować swoje dostawy gazu. [W październiku 2021 roku pojawiły się pierwsze dostawy gazu z innych źródeł. Według administracji mołdawskiej, projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienia więzi handlowych między dwoma narodami.

Rząd bada również możliwość ułatwienia handlu gazem ziemnym w ramach “odwróconego przepływu” (zarówno fizycznego, jak i wirtualnego) przez gazociąg transbałkański na terytorium Mołdawii, co mogłoby uczynić z tego kraju hub tranzytowy.

Ponadto Rumunia chce zwiększyć eksport gazu ziemnego na Ukrainę i do Mołdawii. Umożliwia to nowy interkonektor w Grecji, który działa od 8 lipca 2022 r. Podczas wizyty państwowej premier Rumunii Nicolae Ciucă ujawnił plany dostarczania gazu do Mołdawii i Ukrainy przez grecko-bułgarski interkonektor (IGB). W istocie, interkonektor umożliwia dostarczanie gazu przez częściowo uruchomiony gazociąg BRUA (Bułgaria, Rumunia, Węgry i Austria)[3] do Rumunii i Bułgarii i stanowi ważne połączenie między zakładami zaopatrującymi Kaukaz a rurociągami na Bałkanach i w pozostałej części Europy Południowo-Wschodniej.

Rumunia i Mołdawia współpracują w wielu obszarach dostaw energii. Sytuacja Mołdawii pogorszyła się jednak, gdyż nie ma pewności, że Gazprom nadal będzie dostarczał gaz ziemny do tego kraju. Porównywalna alternatywa dla rosyjskiego gazu mogłaby znacznie poprawić pozycję negocjacyjną Mołdawii. Mołdawia musi negocjować dostawy gazu na sierpień, ponieważ Gazprom unika zajęcia się zobowiązaniami dłużnymi Mołdawii, gdyż negocjacje z rosyjskim dostawcą pozostają problematyczne. O ile realizacja infrastruktury gazociągowej do Mołdawii przez Rumunię jest wykonalna, o tyle w przyszłości do zaopatrywania Ukrainy potrzebne będą inne połączenia gazowe.

Ostatnie wydarzenia

Z powodu gwałtownie rosnących cen i podejrzeń o całkowite odcięcie rosyjskiego gazu, Mołdawię czeka trudna zima, jak twierdzi jej premier.

“Cała Europa spodziewa się trudnej zimy, ale sytuacja Mołdawii jest o wiele bardziej tragiczna. Podczas gdy kilka krajów europejskich nadal jest częściowo zależnych od rosyjskiego gazu, Mołdawia jest całkowicie zależna. I niewykluczone, że Gazprom jednostronnie wypowie umowę – powiedziała premier Natalia Gawryła[4]

Doradca prezydenta Ukrainy Mihailo Podolyak powiedział, że Ukraina zaoferuje dodatkową energię elektryczną, jeśli zostanie zamknięta gazowa elektrownia Cuciurgan w mołdawskim separatystycznym regionie Naddniestrza.

Obecnie 67% energii elektrycznej w Mołdawii pochodzi z elektrowni Cuciurgan, a 33% dostarczane jest bezpośrednio z Ukrainy. Jeśli chodzi o gaz, Mołdawia zmagazynowała już w Rumunii 35 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego, co wystarczy na około dziesięć dni, który mógłby być transportowany rurociągiem Iasi-Ungheni-Chisinau.

Minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Andriej Spinu ostrzegł[5], że jeśli Rosja wstrzyma eksport gazu, ucierpi na tym wspierane przez Moskwę terytorium Naddniestrza, które będzie zmuszone kupować gaz po cenach rynkowych i płacić z góry.

Naddniestrze, region na lewym brzegu Dniestru, liczący de facto nie więcej niż 350 tysięcy mieszkańców, jest gospodarczo uzależniony od rosyjskiego gazu. Rosja wydała paszporty około 220 tysiącom obywateli Naddniestrza i stacjonują tam siły pokojowe.

Tymczasem 26 września Rumunia wysłała pierwsze cysterny z olejem opałowym, aby uzupełnić zapasy Mołdawii. Według Spinu mołdawskie elektrownie cieplne nadal będą w dużym stopniu opierać się na oleju opałowym.

W ostatnich tygodniach przywódcy w Kiszyniowie prowadzili w Bukareszcie kampanię na rzecz zagwarantowania dostaw gazu do Rumunii na wypadek, gdyby Gazprom zakręcił kurek.

Według Vadima Cebana, dyrektora Moldovagazu, rosyjski Gazprom 1 października zmniejszył dostawy gazu ziemnego do Mołdawii o około 30%.

W odpowiedzi na wątpliwości dziennikarzy dotyczące możliwości zakupu gazu z innych źródeł, w tym z łupków, wicepremier powiedział: “Cena jest źródłem problemu. Istnieją możliwości zakupu gazu z innych źródeł. Problemem jest jednak cena. Obecna najtańsza cena jest zapisana w kontrakcie między Moldovagazem a Gazpromem – powiedział Spinu.[6]

Choć we wrześniu podpisano nowy kontrakt przedpłacony,[7] Gazprom w odpowiedzi na pytania dziennikarzy stwierdził, że istnieją techniczne przyczyny spadku ilości dostarczanego gazu.

High-Level-Energ-Dialogue-

Wsparcie UE

23 czerwca 2022 r. Mołdawia oficjalnie stała się kandydatem do członkostwa w UE, po tym jak 27 szefów państw bloku jednogłośnie zatwierdziło ten status na szczycie w Brukseli. [Jest to symboliczna manifestacja solidarności UE z tym krajem i zamiaru współpracy, który sięga tej daty.

Mołdawia doświadczyła szeregu egzogenicznych kryzysów energetycznych, takich jak ten z 2009 r., kiedy Komisja Europejska uruchomiła swój wspólnotowy mechanizm ochrony ludności, aby pomóc miejscowej ludności dotkniętej przerwą w dostawie gazu podczas konfliktu politycznego między Ukrainą a Federacją Rosyjską.[9]

W dniu 30 czerwca 2022 r. UE i Republika Mołdawii przeprowadziły drugi dialog energetyczny na wysokim szczeblu. Po agresji Rosji na Ukrainę, w ostatnich miesiącach zacieśniono współpracę i partnerstwo w kwestiach energetycznych. Dyskusje wyznaczyły kierunek i tempo przyszłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i łączności energetycznej, reform rynku energii oraz pomocy technicznej i finansowej w celu zmniejszenia negatywnych skutków wysokich cen energii dla odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Z pomocą programu kredytowego o wartości 300 mln euro z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.[10]

“Po ostatniej decyzji przywódców UE o przyznaniu Republice Mołdowy, obok Ukrainy, statusu kraju kandydującego do UE, nasze relacje nabrały nowego wymiaru. Już teraz ściśle współpracujemy w kwestiach energetycznych, ale będziemy dalej wzmacniać nasze partnerstwo i przygotowywać system energetyczny Mołdawii do jej europejskiej przyszłości – powiedział komisarz ds. energii Kadri Simson

Po kryzysie energetycznym w Mołdawii w październiku 2021 r. bezpośrednia pomoc UE ułatwiła temu krajowi pierwsze w historii zakupy gazu od dostawców spoza Rosji, torując drogę do dywersyfikacji energetycznej i niezależności. Mołdawia może również uczestniczyć w niedawno utworzonej platformie energetycznej UE, która koordynuje inicjatywy mające na celu zapewnienie dostaw energii po przystępnych cenach.[11]

 1. https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6dd7ac3-8955-41f9-8971-d7c09ccff6d9/MoldovaEnergyProfile.pdf ↑
 2. https://www.romania-insider.com/transgaz-triples-capacity-gas-moldova ↑
 3. https://www.energate-messenger.de/news/195941/der-brua-gaskorridor-zwischen-bulgarien-und-oesterreich ↑
 4. https://www.euronews.com/2022/09/16/energy-crisis-winter-could-be-very-difficult-for-moldova-its-pm-tells-euronews ↑
 5. https://interfax.com/newsroom/top-stories/83485/#:~:text=Oct%203%20(Interfax)%20%2D%20Gazprom,%20Minister%20Rozwoju%20Andrei%20Spinu%20powiedział.
 6. https://interfax.com/newsroom/top-stories/83485/#:~:text=Oct%203%20(Interfax)%20%2D%20Gazprom,Rozwój%20Minister%20Andrei%20Spinu%20powiedział.
 7. https://www.euronews.com/next/2022/09/27/moldova-gas-gazprom ↑
 8. https://www.bbc.com/news/world-europe-61891467 ↑
 9. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_09_38 ↑
 10. https://ec.europa.eu/info/news/eu-holds-second-high-level-energy-dialogue-republic-moldova-2022-jun-30_en ↑
 11. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform_en ↑
×